Wednesday, January 15, 2014

TITIK PERTEMUAN FALSAFAH DAN KEHIDUPAN PRAKTIS

1.      PENGENALAN


Falsafah sering dianggap sebagai satu disiplin ilmu yang sukar difahami dan tidak releven dengan keperluan hidup seharian. Manakala tokoh-tokoh ahli falsafah pula dipersepsikan sebagai golongan ahli fikir yang tidak berpijak dibumi yang nyata. Mereka didakwa berfikir tentang perkara yang abstrak dan hanya mengungkap idea-idea klasik yang diteorikan oleh tokoh-tokoh pemikir ulung seperti Socrates, Plato, Aristotle, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Ibnu Miskawayh dan lain-lain. Padahal setiap ilmu pengetahuan, mempunyai kebaikkan dan kegunaannya masing-masing. Begitu juga dengan ilmu falsafah ini. Walaupun ramai yang menganggap ilmu falsafah itu sebagai suatu ilmu yang tidak penting, hanya spekulasi, bersifat angan-angan, akan tetapi ia mempunyai kebaikkannya yang tersendiri.
Dengan mempelajari falsafah, seseorang itu mampu memahami idea-idea dan pemikiran-pemikiran yang pernah muncul dalam sejarah kemanusiaan dan dunia. Dengan kemampuan untuk memahami pelbagai pemikiran yang muncul ini, samada individu itu terpengaruh dengan idea tersebut atau menolak idea pemikiran itu dan membentuk sebuah idea pemikiran yang baru. Pada masa sama, individu itu dapat memahami apakah dasar dan asas sesebuah idea pemikiran itu dibuat. Dengan mengetahui dasarnya, ia dapat membuat kesimpulan dan keputusan sama ada idea tersebut mampu memberi kesan dalam kehidupan atau sebaliknya.
Dalam tugasan kali ini, kita akan cuba mencari titik pertemuan antara falsafah dan kehidupan praktis manusia supaya dapat membuktikan dan menolak hujah golongan yang menolak peranan dan kepentingan dalam kehidupan dalam usaha mencapai kebahagiaan yang hakiki. Semoga tugasan ini menepati kehendak dan kriteria pensyarah.


2.      KONSEP FALSAFAH

                Pengertian falsafah dapat ditinjau  dari dua aspek iaitu dari segi semantik dan praktis.
                
                                i.            Semantik = istilah falsafah berasal daripada dua perkataan Yunani, iaitu philos (bermakna kecintaan) dan sophia (bermakna kebijaksanaan). Dengan berpandukan kepada makna dua perkataan Yunani ini, istilah falsafah boleh diertikan sebagai perihal mencintai kebijaksanaan atau mencintai ilmu.(Mohamad Sholihin 2008:57)

                              ii.            Praktis = falsafah  bererti alam fikiran atau alam berfikir. Falsafah ertinya berfikir, namun tidak semua semua perkara yang melibatkan berfikir adalah falsafah. Berfalsafah adalah berfikir secara mendalam dan bersungguh dan falsafah ditinjau dari segi praktis adalah ilmu yang mempelajari dengan bersungguh-sungguh tentang hakikat kebenaran dalam segala perkara. (Mohamad Sholihin 2008:57)


2.1  Pengertian  Falsafah daripada Perspektif Barat

Mengikut  pendapat Socrates pembentukan  pengetahuan yang murni amatlah penting untuk mencapai kebijaksanaan. Tambahan lagi, beliau menyatakan bahawa falsafah berdasarkan dari usaha melalui penyelidikan sejati untuk mencapai kebajikan. Falsafah Socrates adalah berpusatkan kepada manusia dan tingkah lakunya. Beliau cuba  menyelidiki pengetahuan yang murni dengan cara mengamati yang konkrit dan menganalisanya hingga timbul sesuatu yang murni.(Fattah Hassan 2007:2)
Plato pula mengatakan bahawa falsafah ialah usaha untuk mencari kearifan melalui proses dialektik dan usaha untuk mengetahui hal keadaan jiwa manusia. Konsep Plato mengenai falsafah adalah pelbagai dan ini akan dapat diperhatikan dengan jelas dalam karaya-karyanya. Konsep Plato ini telah mempengaruhi pemikiran Barat amnya dan ahli-ahli pendidik khususnya semenjak lebih daripada dua ribu tahun dahulu.( Fattah Hassan 2007:2)
Thomas Aquinas  ialah seorang tokoh falsafah yang besar dari abad ke-l3 iaitu abad ilmu pengetahuan. Mengikut beliau falsafah ialah alat untuk menetapkan kebenaran ketuhanan sekadar yang dapat dicapai oleh akal manusia. Tegasnya lagi kebenaran teologi (ketuhanan) yang diterima oleh kepercayaan melalui wahyu tidak dapat ditentang oleh suatu kebenaran falsafah yang dicapai dengan akal manusia. Ahli falsafah adalah bebas menyelidiki kebenaran ketuhanan asalkan kesimpulannya tidak bertentangan dengan kebenaran-kebenaran yang tetap dari teologi.( Fattah Hassan 2007:3)


2.2  Pengertian Falsafah daripada perspektif Islam

       Falsafah Islam ialah falsafah yang berteraskan wahyu, iaitu al-Qur’an dan as-Sunnah. Jadi apabila seseorang Islam yang faham Islam membincangkan mengenai falsafah, tidak kira sama ada falsafah hidup atau falsafah pendidikan atau pun yang lain-lain, perbincangannya tidak akan lari daripada prinsip dan matlamat Islam. Sebaliknya, seorang Islam yang tidak memahami hakikat Islam, malah ia telah lebih dahulu mendalami falsafah lain daripada Islam, menjadi sangat susah ia menerima falsafah Islam. Malah falsafahnya yang dikatakan Islam itu dalam banyak hal bertentangan dengan kehendak Islam.(Rahman Abdullah 2002:295)
     Mengikut pandangan peribadi, jika falsafah itu diertikan dengan "cintakan hikmah atau kebenaran" maka falsafah Islam bererti cintakan hikmah atau kebenaran yang berasaskan ajaran Islam. Dan ajaran Islam itu bersumberkan wahyu, iaitu al-Qur’an dan as-Sunnah. Ahli falsafah Islam dari setiap zaman, apabila membincangkan tentang falsafah biasanya mereka tidak akan lari daripada soalan-soalan berikut sebagai asas perbincangan, iaitu: Siapa anda(apa hakikat diri anda)? Dari mana anda datang? Kenapa anda berada di sini(alam dunia)? Kemana anda akan pergi? Apa tujuan hidup? Dan apakah hakikat mati?( Rahman Abdullah 2002:295)

3.3 Pandangan Negatif Terhadap Falsafah
        Pada kurun kelima hijrah, berlaku pertentangan aliran dalam proses mencari kebenaran. Pada ketika itulah, muncul al-Ghazali mewarnai persaingan tersebut lantas membuat penghakiman dengan metodologi tersendiri terhadap pemikiran dan aliran-aliran yang ada. Hasil daripada kritikan al-Ghazali terhadap falsafah, beliau telah berjaya menjatuhkan nilai ilmiah falsafah dari takhta keagungan yang selama ini dipandang mulia oleh masyarakat. Beliau juga berjaya mendedahkan secara terperinci segala kelemahan dan ilmu falsafah, terutama menerusi karyanya,‘Tahafut al-Falasifah.’ Falsafah Islam yang ketika itu dipopulari oleh Ibnu Sina dan al-Farabi dan disanjung oleh masyarakat menjadi hina dan dijauhi oleh umat Islam. (Mardzelah Mokhsin 2006:105)
        Yang lebih menghairankan adalah pandangan yang menganggap aktiviti berfalsafah sebagai sesuatu yang tidak berguna. Falsafah dianggap berbicara tentang sesuatu dengan terlalu abstrak, sehingga seperti mengajak orang melayang tanpa menjejakkan kakinya di bumi. Kesan seperti ini semakin parah kerana ungkapan-ungkapan falsafah dianggap terlalu rumit.
         Kita perhatikan dalam keadaan masyarakat kita sekarang, aspek falsafah sangat tidak diberi perhatian dan tidak begitu terdedah.  Walaupun proses pembangunan negara berada pada tahap yang tinggi dan semakin berkembang secara fizikal. Dalam aspek pengetahuan pula, pelbagai ilmu sains muncul dalam proses memenuhi tuntutan kehidupan, namun pada masa sama falsafah tidak pernah mendapatkan kedudukan baik kerana tidak mendapat perhatian luas. Hakikatnya idea falsafah tidak diselitkan di pelbagai subjek dan media, padahal ia menjadi roh daripada disiplin ilmu pengetahuan dan kehidupan. (Metro Harian14 Januari 2013)
        Ramai manusia tidak menggemari falsafah kerana ia di katakan satu ilmu yang susah dan merumitkan. Sebenarnya, falsafah itu sudah ada pada diri manusia itu sendiri. Setiap dari manusia itu mempunyai falsafahnya sendiri. Falsafah yang di maksudkan disini adalah corak serta aktiviti berfikir. Seseorang manusia akan berfikir apa yang hendak di lakukannya sepanjang seharian dia bekerja. Ini bertujuan agar segala kerja dan tanggungjawab yang di pikulnya berjalan lancar.
3.      TITIK PERTEMUAN FALSAFAH DAN KEHIDUPAN PRAKTIS

Dalam usaha mencari titik pertemuan dan pertembungan falsafah dalam kehidupan sesuatu masyarakat mungkin banyak aspek dan seginya. Disini kita akan cuba mengaitkan sama ada falsafah benar-benar berfungsi dalam kehidupan individu dan masyarakat. Oleh itu, saya hanya membawa tiga isu yang berlakunya pertemuan antara falsafah dan kehidupan praktis manusia, antaranya:

                                i.            Akhlak dan Moral
                              ii.            Falsafah Pendidikan
                            iii.            Agama dan ketuhanan

3.1    Akhlak dan Moral

           Bagi Socrates, ‘kebaikan adalah ilmu’ (virtue is knowledge). Ilmu bermakna pengetahuan tentang konsep sesuatu dalam bentuknya yang objektif, bebas daripada penilaian individu. Socrates menyatakan bahawa ramai orang bercakap tentang ‘kebaikan, keburukan, keadilan, kebahagiaan, kesederhanaan, dan lain-lain tetapi tidak arif tentang makna sebenar perkataan yang tersebut.  Oleh itu, tugas pertama ilmu , tambah Socrates adalah untuk memahami dengan tepat takrif, makna, definisi perkataan tersebut. Sebab itulah, seseorang tidak akan melakukan kebaikan, melainkan terlebih dahulu memahami apakah makna sebenar sesuatu kebaikan. (Nasir Omar 2010: 61)

          Kesinambungan daripada itu, Socrates menambah bahawa, seseorang yang berilmu tidak akan melakukan kesalahan. Semua kesalahan yang berlaku berpunca daripada kejahilan atau kepincangan intelek mereka. Justeru, tidak ada seorang pun,  dengan secara sukarela melakukan kesalahan. Orang yang melakukan kesalahan adalah kerana mereka jahil atau mempercayai bahawa keburukan itu sebagai kebaikan. Golongan yang melakukan keburukan tetapi mengetahui tentang keburukan tersebut adalah lebih baik daripada golongan yang melakukan kesalahan tetapi jahil terhadap kesalahan tersebut. (Nasir Omar 2010: 61)
Berbeza pula dengan konsep dan pemahaman Ibnu Miskawayh berkenaan falsafah akhlak. Bagi Miskawayh,  kata akhlak adalah bentuk jamak (plural) dari kata khuluq. Miskawayh memberikan pengertian khuluq sebagai berikut: ( A. Mustofa  2004: 34)
Khuluq adalah peri-keadaan jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa dipikirkan dan diperhitungkan sebelumnya. Dengan kata lain, khuluq adalah peri-keadaan jiwa yang mendorong timbulnya perbuatan-perbuatan secara spontan. Peri-keadaan jiwa itu dapat merupakan fitrah sejak kecil dan dapat pula merupakan hasil latihan membiasakan diri.
Apabila disebut falsafah akhlak dalam Islam, ia bukan bermaksud akhlak yang dicipta oleh falsafah ataupun ahli falsafah Islam itu sendiri. Tetapi apa yang dimaksudkan adalah akhlak yang dicipta oleh Islam dari segi asas-asas falsafahnya yang diolah dengan pendekatan falsafah. Ini bertujuan memperlihatkan kedudukan sistem akhlak Islam mengatasi sistem akhlak ciptaan manusia. ( Haron Din 2007:6)
Menurut Ibnu Miskawayh, beliau telah mengemukakan satu etika tentang contoh hidup yang tinggi dan murni sebagai hamba Allah. Etika hidup tersebut boleh diringkaskan seperti berikut:
              i. Pegangan agama yang mantap
Ibnu Miskawayh berpendapat bahawa matlamat utama setiap agama adalah untuk melahirkan akhlak mulia. Ini tidak akan terhasil melainkan apabila setiap individu percaya bahawa agama adalah sesuatu yang perlu untuk jiwa. Menurut beliau individu juga seharusnya mendapat sesuatu ganjaran di dunia mengikut taraf dan kedudukannya. Dia tidak berhak meminta sesuatu yang bukan haknya, tidak boleh mengurangkan apa yang telah diberi kepadanya, sentiasa berpandu kepada ajaran agama serta berakhlak dengan akhlak mulia. (Siti Norlina dan Mohd Nasir  2004, Seminar Antarabangsa)
ii. Usaha dari individu
Menurut Ibnu Miskawayh, akhlak merupakan faktor utama yang menjamin kesejahteraan masyarakat. Akhlak amat penting dalam diri seseorang bagi memperbaiki dirinya dan masyarakat. Beliau berpendapat bahawa akhlak yang baik dapat dihasilkan melalui usaha setiap individu di samping latihan dan didikan tertentu.
Ibnu Miskawayh juga telah meletakkan satu garis panduan dalam menghayati konsep tolong-menolong iaitu: kalau seseorang itu banyak melakukan pertolongan, dia berhak mendapat banyak bantuan. Sekiranya dia melakukan sedikit pertolongan, maka sedikitlah bantuan yang akan diperolehinya.
iii. Mengetahui hakikat jiwa
Setiap individu juga harus tahu hakikat jiwa manusia, apa itu jiwa, dari apakah ia dijadikan dan kenapa ia dijadikan pada diri manusia. Beliau berpendapat bahawa jiwa bukan satu bentuk jisim yang boleh dilihat dan bukan satu barang yang bernilai atau satu bahagian daripada perkara tersebut. Ini kerana kedua-dua perkara tersebut tidak boleh menerima perubahan sedangkan jiwa menerima perubahan. Jiwa yang ditakrifkan oleh Ibnu Miskawayh ialah satu perkara yang dapat dirasai berdasarkan ilmu pengetahuan yang berbagai. (Siti Norlina dan Mohd Nasir  2004, Seminar Antarabangsa)
iv. Menjalani hidup bermasyarakat
Beliau juga berpendapat seseorang individu tidak dapat mempraktikkan moral yang baik secara menyeluruh sekiranya beliau tinggal keseorangan. Ini kerana kehidupan bermasyarakat menuntut sikap tolong menolong, berlemah lembut dan berkasih sayang sesama manusia.
Ibnu Miskawayh menentang kehidupan bertapa kerana ia tidak membawa kepada kehidupan berakhlak. Seseorang itu tidak seharusnya memencil diri dari masyarakat kerana kehidupan bermasyarakat akan memberi banyak manfaat kepadanya dalam mengenali kebaikan dan keburukan.
Orang yang hidup secara zuhud dan mengenepikan pekerjaan atau usaha, dianggap oleh Ibnu Miskawayh sebagai mengamalkan perbuatan jahat kerana ia mengenepikan keperluan orang lain terhadap dirinya. Orang yang mengharapkan pertolongan orang lain sedangkan dia sendiri tidak menolong orang, adalah orang zalim dan musuh kepada masyarakat. Sekiranya dia merasakan keperluan hidupnya hanyalah sedikit sahaja, maka dia harus sedar bahawa manusia lain memerlukan banyak kepentingan daripada dirinya.  (Siti Norlina dan Mohd Nasir  2004, Seminar Antarabangsa)
v. Bersahabat dengan orang yang baik
Menurut Ibnu Miskawayh, realitinya manusia yang berperibadi baik secara semulajadi, jumlahnya adalah sedikit, manakala yang kurang baik secara tabie jumlahnya ramai. Di antara kedua golongan ini ada juga yang bersikap sederhana. Golongan ini akan berubah melalui cara bersahabat dengan orang-orang baik yang menasihati mereka ke arah kebaikan atau bersahabat dengan orang-orang jahat yang mengajak mereka melakukan kejahatan. (Siti Norlina dan Mohd Nasir  2004, Seminar Antarabangsa)
         Ikatan persahabatan bagi Ibnu Miskawayh adalah satu perkara yang suci dan bermanfaat bagi manusia. Orang yang baik adalah sahabat bagi dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Dia tidak akan mempunyai musuh kecuali orang yang jahat. Orang yang bahagia adalah orang yang mempunyai sahabat dan berusaha agar dirinya bermanfaat bagi sahabatnya. Manusia juga harus bekerja dengan baik untuk membahagiakan orang lain dan selalu berbuat baik tanpa bersifat munafik atau bermuka-muka. (Siti Norlina dan Mohd Nasir  2004, Seminar Antarabangsa)
    Falsafah akhlak yang tinggi mencerminkan seseorang itu mempunyai pegangan dalam hidup dalam proses mencapai kebahagian hakiki. Kebahagiaan tertinggi itu tidak lain adalah kebijaksanaan yang menghimpun dua aspek,iaitu aspek teori yang bersumber pada keadaan penggunaan akal yang membentuk tindak-tanduk seseorang dan aspek praktikal yang merupakan keutamaan jiwa yang mampu melahirkan perbuatan yang baik. Para Nabi diutus oleh Allah tiada lain hanyalah untuk menyampaikan ajaran syari’at yang memerintahkan untuk memperoleh keutamaan dan menjauhi keburukan-keburukan.(A. Mustofa  2004: 17)
Orang yang mencapai kebahagiaan tertinggi jiwanya akan tenang, mereka akan selalu berdampingan dengan malaikat. Jiwanya diterangi oleh rahmat Ilahi dan merasakan nikmat atas kelazatan yang tertinggi. Baginya tidak menjadi masalah apakah dunia datang kepadanya atau meninggalkannya, apakah dunia kotor atau bersih. Dalam usaha mencapai kebahagiaan, manusia selalu menemukan pedoman syari’at yang memberikan petunjuk dan meluruskan jalan mencapai kebijaksanaan untuk mengatur kehidupan sehingga akhir hayatnya. (A. Mustofa  2004: 18)

3.2  Falsafah Pendidikan

Terdapat ramai ahli falsafah yang cuba mendefinisikan “falsafah pendidikan”, yang mana semuanya menuju kepada satu pengertian. Antara defines yang dibuat dapat dijelaskan seperti berikut :

                                            i.       Menurut G. Terry Page & J.B. Thomas:
Menurut beliau, falsafah pendidikan ialah:

 “branch of educational studies which elaborates educational  objective and value. In the last century emphasis has changed from a study of educational and philosophical writings to the analytical study of educational problem, thought and practice”
                                          ii.            Menurut Educational Encylopedia
Falsafah pendidikan didefinisikan sama dengan falsafah daripada proses pendidikan atau falsafah daripada disiplin pendidikan. Hal ini bermakna falsafah pendidikan boleh dikatakan sebagai sebahagian daripada disiplin pendidikan dalam erti kata ia terlibat dengan tujuan, bentuk, kaedah atau hasil daripada proses mendidik atau falsafah pendidikan. (Fattah Hassan 2007:27)
     
Daripada aspek sejarahnya, falsafah pendidikan mengambil bentuk yang pertama diatas, tetapi diakibatkan pengaruh “falsafah analisis” ia mengambil bentuk kedua di atas. Dalam bentuk pertama, falsafah pendidikan dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Aristotle, Augustine, Lock dan sebagainya. Sebahagian daripada sistem falsafah mereka berdasarkan konsep-konsep etika, politik, epistemologi dan metafizik zaman masing-masing. (Fattah Hassan 2007:28)
     
 Walau bagaimana, dalam abad ke-20 falsafah pendidikan mula dikembangkan dalam “school of education” dalam konteks asas pendidikan. Dengan itu, falsafah pendidikan dihubungkan dengan bahagian lain daripada disiplin pendidikan seperti sejarah pendidikan, psikologi pendidikan dan sosiologi pendidikan. Falsafah pendidikan adalah suatu yang praktik, yang berkait dengan soal pendidikan.(Fattah Hassan 2007:28)

           Setiap negara mempuyai falsafah pendidikan yang berbeza antara satu sama lain. Hal ini disebabkan faktor seperti falsafah negara, cita-cita pemerintahan, berlainan bentuk pemerintahan dan corak kebudayaan. Di samping perbezaan itu pula, falsafah pendidikan tidak akan tetap buat selamanya. Proses perubahannya berjalan terus dari suatu masa ke suatu masa mengikut faktor yang dinyatakan. Pada masa ini, jelas negara-negara besar mempunyai falsafah dalam dunia masing-masing berdasarkan falsafah masing-masing.  (Fattah Hassan 2007:82)
Di Malaysia dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Dari sudut sejarah, falsafah pendidikan negara lahir daripada proses yang agak panjang iaitu satu proses pembinaan bangsa dan negara Malaysia semenjak merdeka lagi. Umum mengetahui bahawa falsafah pendidikan negara yang dirumuskan pada tahun 1988 dan disebut dalam Akta Pendidikan 1996 berbunyi:
“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga masyarakat dan negara.”

Falsafah pendidikan negara ini mengambil inspirasi daripada proses pembangunan bangsa dan negara yang agak panjang. Dalam zaman pensejagatan ini, sistem pendidikan kita merangkumi pendidikan pra-sekolah sehingga ke pendidikan tinggi awam dan swasta. Jadual di bawah menunjukkan antara cabang-cabang falsafah yang terdapat dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.


Cabang Falsafah
Ciri-ciri FPK
Implikasi
Metafizik
Menyeluruh dan bersepadu.
Maksudnya: badan ilmu sejagat yang harus diajar oleh guru dan dipelajari oleh murid
·          Potensi dan kebolehan individu penting untuk berkembang secara menyeluruh dan bersepadu
Epistemologi
Usaha yang berterusan.
Maksudnya: ilmu sentiasa berubah,
Tiada ilmu mutlak
·         Penyesuian diri mengikut peredaran zaman dan perkembangan semasa amat penting, misalnya teknologi maklumat(ICT), k-ekonomi dan sebagainya,
·          Perubahan ilmu akan menggalakkan perkembangan pengetahuan dan kemahiran diri,
·          Penekanan kepada pembelajaran sepanjang hayat
Aksiologi
(i)Kepercayaan dan kepatuahan kepada Tuhan.
Maksudnya:l unsur kewujudan, peranan agama,
(ii)Berakhlak mulia dan betanggungjawab.
Maksudnya: peranan nilai moral, etika dan sahsiah
·          Peranan hubungan vertikal (iaitu: individu dengan Tuhan),
·          Peranan hubungan mendatar( iaitu: individu dengan orang lain, individu dengan alam sekeliling,
·         Penerimaan Tuhan sebagai Pencipyta yang Maha Esa
·         Kepentingan pengajaran agama dan moral,
·          Fokus kepada pembinaan insan,
·          Penekanan kepada perkembangan sahsiah
Logik
Berketerampilan.
Maksudnya:kepentingan penaakulan sah dan tidak sah.
·         Keperluan prosedur kerja yang sistematik dan betul
·         Pemupukan kompetensi diri

            Falsafah pendidikan ialah proses yang mempunyai bipolar  process (dua hubungan), iaitu yang dididik dan pendidik. Pendidik khususnya para guru mempunyai falsafah mereka sendiri untuk mendidik. Mereka mencari kebenaran, kenyataan dan kebijaksanaan untuk disampaikan kepada yang dididik. Bagi menyampaikan pendidikan secara rasmi maka pendidikan berpusat di sekolah.Oleh itu, sekolah berfungsi sebagai satu alat penyampaikan pendidikan kepada masyarakat. (Fattah Hassan 2007:84)

3.3  Agama dan Ketuhanan

Agama pada lazimnya bermakna kepercayaan kepada Tuhan. Agama mempunyai makna yang lebih luas, yakni merujuk kepada satu sistem kepercayaan yang kohensif, dan kepercayaan ini adalah mengenai aspek ketuhanan.Kepercayaan yang hanya melibatkan seorang individu lazimnya tidak dianggap sebagai sebuah agama. Sebaliknya, agama haruslah melibatkan sebuah komuniti manusia.
Mengikut skema Barat, era falsafah klasik atau antikuiti berakhir kira-kira pada kurun ke-15 Masihi. Era ini diikuti pula oleh falsafah tamadun Abad Pertengahan Eropah yang berkembang mulai abad ke-6 hingga abad ke-16 Masihi. Dalam dua era  tersebut, perkembangan falsafah berkait rapat dengan teologi dan agama Kristian. Falsafah menjadi alat untuk mendalami agama dan sekaligus berfungsi memberi panduan rasional tentang alam dan kehidupan. ( Nasir Omar 2005:45)
Tetapi selepas abad ke-17 dan berterusan hingga ke era moden dan pasca-moden, peranan falsafah mula terpisah daripada agama dan menjadi sebati dengan sains tabii dan ilmu-ilmu empirikal yang lain. Era ini juga menyaksikan bahawa falsafah mula mengambil alih peranan wahyu dan dalam sesetengah keadaan, falsafah menjadi musuh kepada teologi dan agama.( Nasir Omar 2005:45)
 Justeru itu falsafah Barat Moden terbina berteraskan elemen seperti humanisme, rasionalisme, emperisisme dn sebagainya. Falsafah yang bebas dari petunjuk wahyu dan unik bagi tamadun Barat. Falsafah menjadi sekular lantaran ia melihat dunia sebagai realiti yang terpisah daripada Pencipta. Manakala ajaran Tuhan (wahyu) tentang alam dan kehidupan menjadi terpinggir dan tidak releven lagi. Falsafah Barat sekular telah memusnahkan idea asas Islam tentang fenomena alam semesta sebagai tanda ciptaan dan kekuasaan Tuhan.(Nasir Omar 2005:46)
Oleh itu, jelaslah bahawa falsafah Barat moden amat bertentangan dengan falsafah Islam, kerana falsafah Islam berpaksikan world view Islam iaitu berteraskan ilmu yang didasarkan kepada konsep ketauhidan Allah dan kepada pandangan hidup bahawa Allah adalah Pencipta Maha Agung. Allah adalah sumber segala jenis ilmu pengetahuan yang mampu di garap oleh manusia. (Nasir Omar 2005:33)
          Sesetengah hukama’ Islam bukan lagi menganggap bahawa falsafah dan agama bersifat serasi dan komplementari, bahkan agama mengarah pengikutnya supaya berfalsafah. Agama pada dasarnya menggesa proses penggunaan akal dalam memahami kontitusi alam ini yang sekaligus membawa kepada mengenali Tuhan itu sendiri. Penggunaan akal ataupun berfikir inilah yang dinamakan proses berfalsafah oleh banyak hukama’. Oleh itu agama menggesa manusia supaya berfikir atau berfalsafah lantaran berfikir boleh menghasilkan ilmu dan makrifat. (Nasir Omar 2005:33)
          Pendapat Ibn Rushd, hukama’ Islam terkemuka dalam perkara ini menarik perhatian kita. Dalam penulisan beliau, terutama Fasl al-Maqal. Jelas bahawa percubaan beliau bukan lagi setakat untuk membuktikan bahawa falsafah dan agama tidak bertentangan antara satu sama lain, tetapi agama menggesa malah menwajibkan penganutnya mempelajari ilmu falsafah. (Nasir Omar 2005:34) Ibnu Rushd menegaskan bahawa:

 “Sekiranya bangsa asing telah menguasai ilmu tersebut (falsafah), maka merupakan suatu kewajipan yang jelas ke atas kita supaya mempelajari dan mengambil faedah daripada apa yang telah mereka perkatakan. Tidak kira sama ada bangsa tersebut beragama Islam atau tidak.”

           
4.      PENUTUP

Masalah dalam falsafah ialah masalah-masalah yang berkaitan dengan alam seperti asal usul (dulu), perkembangan (sekarang) dan masa depan (akan datang). Malah, masalah itu juga berkaitan dengan manusia, moral dan etika dan sebagainya. Ini kerana, skop atau perbincangan ilmu falsafah adalah segala sesuatu yang ada wujud dalam alam ini termasuklah persoalan ketuhanan, wahyu, ilmu, kebenaran dan lain-lain.
            Dalam kehidupan seharian, manusia sudah tentu mempunyai kerangka tindakan atau kaedah tertentu dalam menghadapi sesuatu situasi atau perkara. Apabila masalah dihadapi, pertamanya, dia akan menentukan sikapnya terhadap perkara itu. Kemudian dia akan mencari kaedah yang sesuai untuk menyelesaikannya. Begitu juga dengan falsafah. Kaedah untuk menyelesaikan masalah falsafah itu banyak. Ia bergantung kepada pendekatan dan cara individu itu sendiri dalam menyelesaikannya. Pendekatan antara seseorang dengan seseorang yang lain sudah tentu berbeza berdasarkan kepada pengalaman peribadi, keilmuannya dan keupayaannya. Oleh itu, tanggapan dan tindak balas sudah tentu berbeza antara satu sama lain. Apabila sudah berbeza, maka ia akan membawa juga kepada perbezaan tindakan yang dibuat dan kesan yang bakal ditinggalkan.

              Seterusnya, Ia akan mengambil tindakan atau melakukan kegiatan/aktiviti yang selaras dengan kaedah yang telah difikirkan dan sikapnya terhadap masalah tersebut hasil daripada kesimpulan masalah, sikap, kaedah dan kegiatan tadi. Kemudian, hasil dari itu akan memberi kesan. Inilah peranan ilmu falsafah itu yang mana dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan seperti persoalan ketuhanan, kebenaran, kebahagiaan dan lai-lain akan memberi impak terhadap kehidupannya.

No comments:

Post a Comment