Tuesday, February 22, 2011

Qawa'id Fiqhiyyah ( Tugasan Method Fiqh)


I
   1.   Pengenalan

          Alhamdulillah, bersyukur ke hadrat Allah subhanahu wa taala kerana telah memberi peluang kepada kami ruang dan masa untuk kami menyiapkan tugasan kami pada kali ini. Secara umumnya, kami telah diamanahkan untuk melakukan tugasan yang berkaitan dengan aplikasi fiqh berdasarkan 5 kaedah  fiqh yang utama.
Qawa’id Fiqhiyyah merupakan kaedah yang bersifat umum meliputi sejumlah masalah fiqh dan melaluinya dapat diketahui hukum masalah fiqh yang berada dalam lingkupnya. qawaid fiqhiyyah secara langsungnya didasarkan dan disandarkan kepada dalil-dalil dari al-Qur’an dan Sunnah  dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum. Kaedah fekah iaitu kaedah-kaaedah yang bersifat umum, yang mengelompokkan masalah-masalah fekah secara terperinci menjadi beberapa kelompok, juga merupakan pedoman yang memudahkan penyimpulan hukum bagi suatu masalah, iaitu dengan cara menggolongkan masalah-masalah yang serupa dibawah satu kaedah.
Berhubung hukum feqah lapangannya luas, meliputi berbagai peraturan dalam kehidupan yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhannya, dan hubungan manusia dengan sesama manusia. Qawa’id  fiqhiyyah ialah kaedah fekah dalam undang-undang Islam yang menjadi asas untuk memahami dan mengembangkan fekah Islamtentang kaedah-kaedah hukum. Ia berlaku setelah kewafatan Nabi dan segala hukum tidak ada pembatalan lagi. Tetapi ia memerlukan jalan-jalan hukum yang berbentuk fleksibel untuk membuka peluang manusia menggunakan akal yang berpandukan nas dalam berijtihad.
Akhir sekali. Kami mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu kami dalam usaha menyiapkan tugasan ini. Diharapkan tugasan kami yang tidak seberapa ini menepati citarasa dan kehendak sebenar bagi tajuk kami ini.


2.      Definisi Qawa’id Fiqhiyyah
Islam adalah agama mudah dan memudahkan. Islam juga adalah sebuah agama yanag amat bersesuaian dengan kehendak fitrah kehidupan manusia. Selepas kewafatan Rasulullah SAW, tidak ada lagi pembatalan hukum kerana penurunan wahyu telah berakhir. Namun, ruang ijtihad masih terbuka di atas dasar prinsip-prinsip fiqh Islam yang fleksibel. Khasnya dalam masalah hukum berdasarkan ijtihad yang berkaitan dengan adat kebiasaan manusia yang turut berubah disebabkan perubahan masa dan tempat. Para ulama’ juga sependapat tidak dapat dinafikan bahawa terdapat perubahan hukum berdasarkan perubahan masa.
Ilmu berkaitan Qawa’id Fiqhiyah adalah satu disiplin ilmu yang amat penting untuk dipelajari oleh setiap mukallaf walaupun hanya secara umum. Wajar bagi penuntut ilmu menguasai sekurang-kurangnya asas penting dan beberapa kaedah utama daripada kaedah-kaedah fiqh tersebut. Perkataan qawa’id dari segi bahasa bermaksud asas rumah dan selainnya.[1] Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 127 yang berbunyi :

Maksudnya : Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".
Dalam bahasa Arab, kalimah qawaid mempunyai maksud-maksud lain seperti seorang perempuan yang duduk, pemalas, undang-undang dan kalimah ini juga turut membawa makna ibu negeri.[2] Manakala dari aspek istilah syarak pula, menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa’ dalam kitabnya al-Madhal al-Fiqhu al-‘Ammu, kalimah qawaid membawa makna hukum yang dipraktikkan ke atas keseluruhan masalah juz’iyyat.
Ada juga dalam kalangan ulama’ Usul Fiqh yang menjelaskan pengertian qawaid dari segi istilah dengan makna hukum kulli atau bersifat umum yang dipraktikkan ke atas semua hukum juz’i untuk mengetahui hukum daripadanya.[3]
2.1.  Kedudukan Qawaid Fiqhiyyah dalam perundangan Islam.
Sungguhpun kaedah fiqh ini adalah bersifat aghlabiyyat, tidak bererti akan mengurangkan ketinggian nilai ilmunya dalam fiqh. Hal ini kerana terdapat dalam kaedah-kaedah tersebut suatu gambaran yang menarik terhadap prinsip-prinsip fiqh yang umum dengan memantapkan hukum-hukum furu’ yang amali dengan beberapa kaedah. 
            Jika kaedah-kaedah ini tidak wujud, maka hukum-hukum fiqh akan menjadi hukum-hukum furu’ yang terpisah-pisah dan kadangkala pada zahirnya boleh menimbulkan pertentangan antara satu sama lain tanpa dasar-dasar yang dipegang. Oleh kerana itulah Imam al-Qarafi berkata dalam mukadimah kitabnya yang bertajuk al-Furuq yang mana mengatakan bahawa syariat Nabi Muhammad itu mengandungi usul dan furu’. Menurut beliau usul itu mempunyai dua bahagian dan yang pertamanya ialah usul al-fiqh yang mana perbahasannya ialah berkaitan kaedah-kaedah hukum yang timbul dari lafaz-lafaz, seperti al-amar menunjukkan wajib dan al-nahy menunjukkan haram. Sementara usul yang kedua pula ialah qawaid kulliyyah fiqhiyyah yang mana terbahagi kepada banyak cabang merangkumi hukum-hukum furu’ yang tidak mungkin dapat dibilang.
            Qawaid fiqhiyyah ini amat penting dalam pengajian ilmu fiqh dan besar manfaatnya. Seseorng yang faqih dapat diukur kemampuannya melalui sejauh mana penguasaan ke atas qawaid fiqhiyyah ini, kerana dengan kaedah ini mereka dapat memahami cara bagaimanakah ingin mengeluarkan sesuatu fatwa. Barangsiapa yang mengambil dan berpegang hanya kepada cabang-cabang masalah juz’iyyat sahaja, tanpa berpandukan kepada qawaid fiqhiyyah, nescaya akan timbul pertentangan furu’ dan memerlukan ia menghafaz masalah-masalah dengan terperinci dan tidak akan berakhir. Namun begitu, barangsiapa yang menguasai fiqh bersama-sama denga kaedahnya, tidak perlulah ia menghafaz banyak masalah juz’iyyat kerana ia telah pun termasuk dalam qawaid fiqhiyyah dan dapat diselaraskan dengan mana –mana kaedah yang bersesuaian dengannya.[4]
2.2   Perbezaan antara qawaid fiqhiyyah dan qawaid usuliyyah
Sebagaimana yang sedia maklum, Fiqh ialah disiplin ilmu yang berasingan dengan Usul Fiqh, begitulah juga Qawaid Fiqh dan Qawaid Usul. Ada pendapat yang mengatakan bahawa orang pertama yang memisahkan serta mengasaskan secara berasingan kaedah Fiqh dan kaedah Usul ialah Imam Syihab al-Din al-Qarafi yang mana dijelaskan oleh beliau dalam mukadimah kitabnya yang bertajuk al-Furuq.[5]
Pertamanya, kaedah Usuliyyah ialah kaedah yang menerangkan manhaj atau methodologi yang semestinya diikuti oleh setiap ahli fiqh dalam mengistinbatkan sesuatu hukum syarak berpandukan dalil-dalil yang terperinci. Sementara itu, kaedah fiqhiyyah pula merupakan satu prinsip umum dalam fiqh yang mana merangkumi hukum-hukum syarak yang umum selaras dengan masalah-masalah yang telah berlaku dan permasalahan yang baru muncul, yang termasuk di bawah tajuk prinsip-prinsip berkenaan.[6] Kaedah ini digunakan oleh orang alim atau penuntut ilmu untuk memudahkan hafalan masalah-masalah fiqh mengikut kaedah tertentu.
Ibnu Taimiyyah berpendapat bahawa kaedah Usuliyyah ialah yang berkaitan dengan dalil-dalil umum, manakala kaedah Fiqhiyyah pula ilmu yang berkaitan dengan ibarat atau merupakan penjelasan tentang hukum-hukum yang umum. Perbezaan lain yang dapat diketengahkan di sini ialah kaedah usuliyyah ialah kaedah kulliyyah yang dipraktikkan terhadap keseluruhan atau semua masalah juz’iyyat atau terperinci, manakala kaedah fiqhiyyah pula merupakan hukum yang bebentuk kebanyakan yang mana pelaksanaannya terhadap masalah juz’i  dalam sebahagian daripada masalah fiqh dan skopnya adalah berkaitan dengan perbuatan mukallaf.
Sebagai rumusannya, walaupun terdapat beberapa perbezaan antara keduanya, namun kedua-dua ilmu tersebut adalah saling lengkap melengkapi dan berkait rapat antara satu sama lain. Perbezaan yang terbentuk hanyalah dari sudut ibarat sahaja, khasnya dalam konteks penyempurnaan skop dan bidang perbahasan yang berkaitan dengannya.[7]
           
2.3   Faktor terbentuknya Qawaid Fiqhiyah.
Menurut al-Sayuti dalam kitabnya al-Ashbah wa al-Naza’ir, judul asal kitab yang dikarang berkaitan dengan kaedah Fiqh, khasnya kitab-kitab yang diberi nama al-Ashbah wa al-Naza’ir tersebut diambil sempena dengan surat khalifah Umar al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy’ari yang antaranya ialah :
الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك, مما لم يبلغك في الكتاب والسنة, أعرف المثال ولأشباه ثم قس الأمور عندك, فاعمد الى أحبّها الى الله وأشبهها بالحق فيما ترى
Maksudnya : fahamilah benar-benar masalah yang engkau hadapi yang mana hukum-hukumnya engkau tidak temui di dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ketahuilah persamaan dan sebanding serta menujulah ke arah yang lebih disukai oleh Allah SWT dan lebih hampir kepada yang benar.
Antara faktor yang membawa kepada terbentuknya kaedah fiqhiyyah ini ialah peranan para ulama’ dan mujtahid. Golongan ini memainkan peranan mereka menggunakan akal fikiran berdasarkan ilmu daripada sumber perundangan, selaras dengan konsep syariat yang sesuai dilaksanakan tanpa mengira masa dan tempat. Justeru itulah para mujtahid berusaha dengan berijtihad untuk memahami nas-nas dan mempraktikkan kaedah-kaedah yang umum terhadap masalah furu’ yang baru dan sentiasa muncul.  Sebagai contoh, melalui konsep al-Qiyas, Istihsan, ‘Uruf serta berbagai sumber lain lagi.
Oleh yang demikian, apabila terdapat hukum furu’ yang sama ‘illah atau sebabnya, ia digabungkan dalam kaedah umum iaitu al-Qawaid al-Kulliyyah al-‘Ammah. Kaedah ini merupakan kaedah umum serta menyeluruh yang meliputi semua hukum furu’ dan segala bahagiannya. Walaupun dalam rangka ijtihad terdapat dalil-dalil yang bersifat zanni yang diperselisihkan dalam kalangan ulama’ dan para mujtahid, namun mereka semua bersatu dan bersepakat berusaha ke arah yang terbaik demi mencari keredhaan Allah SWT.
Dalam konteks lain, para ulama’ dan mujtahid mengkaji dan mendalami semua ruang serta sumber perundangan Islam  yang luas dan berijtihad dengan ilmu yang mereka ada untuk memahami nas-nas dalam mengkaji prinsip-prinsip syariat yang sesuai dengan keadaan masa dan tempat. Justeru itu, mereka mempraktikkkan kaedah yang berbentuk umum terhadap masalah khusus atau furu’ yang baru serta sentiasa wujud dalam masyarakat.
Antara faktor lain yang membawa kepada terbentuknya kaedah  fiqhiyyah ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama’ dan fakta sejarah ialah kerana terdapat nas-nas yang dapat ditafsirkan dengan berbagai-bagai. Iaitu ada nas yang berbentuk umum yang merangkumi pelbagai masalah, dan ada nas yang mutlaq yang mana melahirkan pendapat-pendapat untuk mengikatnya atau untuk memuqayyadkannya.
Selain itu, kaedah fiqhiyyah ini juga muncul akibat terdapat kaedah-kaedah umum yang berasaskan adat kebiasaan yang muncul dalam perkembangan hidup manusia dari satu generasi ke satu generasi lain untuk disesuaikan dengan masalah-masalah hukum furu’. Oleh yang demikian, ia memerlukan sumber-sumber akal fikiran dan amalan-amalan yang berterusan sebagai adat atau ‘uruf untuk mengeluarkan hukum yang fleksibel di samping untuk menangani persoalan semasa yang sentiasa wujud dan berterusan sehinggan kini.[8]
Sebagai rumusannya, disebabkan oleh masalah fiqh dan furu’ yang terlalu banyak dan luas, maka perlulah kepada penetapan prinsip-prinsip atau kaedah-kaedah tertentu agar menjadi mudah untuk mengembalikan atau menggolongkan masalah-masalah fiqh yang lahir. Justeru itu, para ulama’ telah mengembalikan semua masalah furu’ tersebut kepada lima kaedah asas yang utama. Ekoran daripada itu juga, maka terbentuklah pelbagai kaedah kulliyyah dan juz’iyyah yang banyak.[9]


2.4      Faedah mempelajari ilmu Qawad Fiqhiyyah
            Antara faedah yang dapat diperoleh jika  ilmu Qawaid Fiqhiyyah dipelajari ialah : [10]
         i.            Merupakan ilmu yang sangat penting kepada para mujtahid dalam berijtihad dan menetapkan sesuatu hukum fiqh.
       ii.            Membantu untuk mengetahui hukum-hukum yang terperinci serta menjelaskan berkaitan dengan fiqh Islam
      iii.            Ilmu ini sebagai jalan untuk memahami hakikat fiqh, punca pengambilan dan rahsia-rahsianya.
     iv.            Menjadikan seseorang itu lebih faham akan penghayatan fiqh dan mampu untuk menghubung dan mengeluarkan hukum-hukum dan mengetahui hukum daripada masalah-masalah yang tidak termaktub serta hukum masalah yang sentiasa wujud sepanjang masa.
       v.            Melalui ilmu ini, seseorang itu tidak perlu menghafal masalah juz’iyyat yang terlalu banyak jumlahnya, kerana masalah juz’iyyat tersebut sudah termasuk dalam kaedah-kaedah kulliyah.
     vi.            Pecahan dan cabang-cabang masalah fiqh dapat dikuasai dan diketahui melalui kaedah fiqhiyyah ini.

3.      KAEDAH KULLIYYAH DAN QAWAI’D FIQHIYYAH

3.1  Setiap Perkara Dinilai Berdasarkan Niat.( الأمر بمقاصدها )

Kaedah ini membawa maksud tiap-tiap perkara itu menurut tujuannyaatau setiap perkara diambil kira berdasarkan niatnya. Oleh itu, amalan-amalan yang dilakukan oleh mukallaf ditentukan oleh niatnya. Asal kaedah ini diambil daripada sabda Nabi, antaranya :


a)      Hadis daripada Saidina Umar yang diriwayatan oleh Muslim:

انما الأعمال بالنية وانما لامرئ ما نوى, فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراة ينكحها فهجرته الى ماهاجر اليه.
Terjemahan: sesungguhnya setiap pekerjaan itu diambil kira berdasaran niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang diniatkannya. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan rasuln-Nya maka hijrahnya itu kerana Allah dan rasul-Nya. Sesiapa yang berhijrah kerana dunia yang ingin diperolehinya, atau sesiapa yang berhijrah kerana wanita yang ingin dikahwaninya . Maka hijrahnya itu berdasarkan apa yang ia hijrahkannya.

b)      Hadis daripada Anas yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi:

لا عمل لمن لا نية له
Terjemahan : tidak dikira amalan sesiapa yang tidak berniat.

c)      Hadis daripada Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibn Majah:

ييعث الناس على نيتهم
Terjemahan : manusia akan dibangkitkan berdasarkan niatnya.

  Oleh itu, niat menjadi syarat utama sah atau batal sesuatu perkara itu atau diberi pahala atau dosa. Untuk itu, amalan yang tidak disertai niat tidak mendatang apa-apa kesan.

      3.1.1  Pecahan Kaedah
Berdasarkan kepada kaedah pertama diatas boleh dipecahkan epada beberapa kaedah lain yang lebih kecil.  Antaranya:[11]
a.       ( عدم اشتراط النية فى عبادة لا تكون عادة أو لا تلتبس) Tidak disyaratkan niat dalam mana-mana jenis ibadat yang ia bukan jenis adat, atau ia tidak akan kesamaran dengan yang lain. Contohnya seperti beriman kepada Allah, takut dan mengharap kepada-Nya, membaca al-Qur’an, zikir. Hal ini kerana bentuk amalan itu sudah pun berbeza dengan yang lain, tetapi diwajibkan niat pada membaca al-Qur’an apabila dinazarkannya bagi membezakan fardhu dengan yang lainnya.

b.      ( اشتراط التعيين فيما يلتبس دون غيره) Disyaratkan ta’yin(menentu) dalam mana-mana amalan yang mempunyai persamaan, tetapi tidak disyaratkan ta’yin pada amalan yang tidak kesamaran dengan yang lain. Contohnya yang disyaratkan ta’yin ialah seperti solat,  dan yang tidak diperlukan ta’yin adalah seperti taharah, haji dan umrah.


c.       ( مالا يشترط التعرض له جماة وتفصيلا اذا عينه وأخطأ لم يضر) Sesuatu amalan yang tidak disyratkan ta’arrudh baginya sama ada secara ringkas mahupun terperinci, apabila dita’yinkan dan tersalah ta’yin itu maka ia tidak memudaratkan(tidak batal). Contohnya, seperti ta’yin tempat solat dan waktunya, ta’yin imam akan makmun dibelakangnya, tiba-tiba tersalah maka tidak batal solat tersebut.

d.      ( ما يشترط فيها التعيين فالخطأ فيه مبطل) Amalan-amalan yang disyratkan ta’yin, jika tersalah ta’yin maka ia membatalkan amalan itu. Contohnya, tersalah niat puasa kepada niat solat atau sebaliknya, dan dari solat zohor kepada asar.

e.       ( ما يجب التعرض له جملة ولا يشترط تعيينه تفصيلا اذا عينه وأخطأضر) Amalan-amalan yang wajib dita’arrudh baginya secara ringkas dan tidak disyaratkan ta’yinnya secara terperinci apabila dita’yinkan dan tersalah maka ia menjadi mudarat(batal). Contohnya, seseorang yang sembahyang jenazah dengan berniat si Zaid, kemudian ternyata  yang disembahyangkan itu Umar, atau ditentukan lelaki yang sebenarnya perempuan, maka terbatal sembahyang jenazah itu jika tidak disebutkan mayat itu.
       
f.        النية فى اليمين تخصص اللفظ العام ولا تعم الخاص)) Iaitu niat seseorang yang dilakukan dalam sumpah boleh mentakhsiskan atau mengkhususkan ucapan dan perkataan yang am, tetapi dia tidak boleh mengumunkan lafaz yang khas. Contohnya, seseorang yang berkata demi Allah aku tidak akan bercakap dengan satu orang dan dia niatkan orang itu Umar.


g.     ( مقاصد اللفظ على نية اللافظ الا فى موضع واحد وهو اليمين عندالقاضى) Tujuan dan matlamat lafaz adalah dirujuk kepada  niat orang yang berlafaz kecuali satu masalah sahaja iaitu sumpah dihadapan hakim. Ini kerana sumpah dihadapan hakim adalah berdasarkan kepada niat hakim bukan dikira mengikut niat orang yang bersumpah.

h.     ( العبرة فى العقود للمقا صد والمعاني لا للالفاظ والمعاني) Yang diambil kira dalam masalah ‘akad atau kontrak ialah tujuan dan matlamatnya, bukan berdasarkan kepada lafaz dan kalimah-kalimah sahaja. Contohnya, apabila seseorang berkata “aku beli dari engkau sehelai baju yang sifatnya sekia-sekian dengan harga ini”. Laludijawab oleh penjual, “ya, aku jualkannya kepada engkau”.

3.2   Perkara Yang Yakin Tidak Dihilangkan Oleh Keraguan( اليمين لا يزال بالشك )

Maksudnya ialah sesuatu perkara yang tidak diyakini berlaku atau tidak berlaku , maka sebarang keraguan yang datang kemudian untuk meragui keyakinan itu tidak diambil kira. Ia juga bermaksud yang asal dan yakin itu tidak boleh ditinggalkan hukumnya disebabkan oleh syak dan ragu-ragu.

Daripada kaedah ini, kiranya seseorang yang telah meyakini perkara dan ditetapkan hukum terhadapnya, kemudian ia berlaku syak atau ragu-ragu terhadap kehilangan yakin tersebut, sama ada telah dihilangkan atau belum hilang, maka keyakinan yang asal itu tidak dapat dihilangkan atau dihindarkan kecuali dengan ada keyakinan baru yang dapat menghilangkannya.

Asal kaedah ini dengan berdalilkan dalil hadis, antaranya:

a)      Hadis daripada Abu Sa’id al-Khudri yang diriwayatkan oleh Muslim. Nabi bersabda:

اذ شك احدكم فى صلاته فلم يدر كم صلى : اثلاثا أم أربعا ؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن.

Terjemahan: Jika seseorang kamu ragu-ragu ketika sembahyangnya, ia tidak ingat berapa rakaatkah yang telah dilakukannya: tiga atau empat? Maka ketepikanlah keraguan tersebut dengan keyakinan.


   3.2.1  Pecahan kaedah

       Kaedah ini menerbitkan pula kaedah-kaedah yang lain.Antaranya : [12]

a.        (الأصل بقأ ما كان على ما كان) Asal Sesuatu Perkara Kekal Mengikut Keadaan Sebelumnya. Kaedah ini menunjukkan kekal sesuatu hukum masa selepasnya atau akhir dengan mengikut sabit hukum pada masa lampau.
Daripada kaedah ini terbentuk beberapa masalah, contohnya:

·        Barangsiapa yang yakin bersuci kemudian ia syak terkeluar hadas maka dihukumkan dia masih bersuci atau seorang yang yakin berhadas dan ia syak bersuci maka dikira masih
berhadas.

·        Orang yang makan dan minum pada akhir malam dan ia syak tentang naik fajar (subuh) maka puasanya sah sebab asalnya malam masil kekal dan jika ia syak tentang jatuh matahari atau tidak maka terbatallah puasanya sebab yang asal hari siang masih kekal.

b.      (الأصل  برأة الذمة) Asal sesuatu perkara bebas daripada tanggungjawab.Berlaku kaedah ini memandangkan seseorang manusia pada permulaannya dilahirkan dengan ketiadaan zimmah dari sebarang kewajipan atau tanggungjawab dan keadaan ini berterusan hingga datang ke atasnya sebab-sebab atau faktor yang membawa ia kepada bertanggungjawab terhadap sesuatu perkara. Oleh kerana terlepas daripada tanggungjawab itu merupakan asal dan terikat dengan hak itu adalah perkara yang mendatang, maka tidak diterima dakwaan orang yang mendakwa bahawa seseorang yang lain itu memikul tanggungjawab (melakukan sesuatu perkara) bahkan mestilah ia mendatangkan saksi atau dengan sumpah daripada pihak yang mendakwa. Di antara masalah fekah yang terbit daripada kaedah ini ialah:

·        Pemberi pinjam barang (pemilik) mendakwa bahawa berlaku kerosakkan pada barang yang dipinjamkannya di dalam tangan orang yang meminjam(peminjam) dan ia menuntut gantirugi barang tersebut, kemudian si peminjam menafikannya, maka dibenarkan penafian peminjam barang.

·        Pihak yang mendakwa (pendakwa) gagal membawa keterangan terhadap dakwaannya, kemudian orang yang kena dakwa (yang tertuduh) itu diperintahkan supaya bersumpah tetapi ia berdiam sahaja, maka tidak boleh dijatuhkan hukuman ke atasnya kerana asalnya terlepas daripada tanggungjawab.

c.       (الأصل العم)  Asalnya sesuatu itu tidak ada. Ia bermaksud setiap yang tiada mestilah mendahului ada. Untuk itu maka tiada yang asal itu hendaklah dikembalikan kepadanya, hingga sabit perkara baru yang boleh menghilangkan yang asal itu. Daripada pecahan kaedah ini lahir beberapa hukum dan masalah fekah:
·        Seseorang yang menggunakan harta orang lain mengatakan bahawa ia diizinkan , tetapi tuan punya barang menafikan dakwaan tersebut. Maka pengakuan pemilik barang yang diterima kerana asal harta orang lain itu tidak mendapat keizinan.
·        Seseorang menafikan ia melakukan persetubuhan dengan seseorang, maka hendaklah diterima penafiannya, kerana asalnya dan mengikut asalnya tidak ada perhubungan seks.

d.      (من شك: هل فعل شئا اولا, فأصل أنه لم يفعله) Sesiapa yang syak adakah ia telah melakukan sesuatu atau belum, maka dianggap ia belum melakukaknnya. Sesiapa yang yakin telah mengerjakan sesuatu perbuatan tiba-tiba timbul keraguan adakah pekerjaan yang telah dikerjakan itu sedikit ataupun banyak, maka ditanggungkan hukumnya di atas yang sedikit kerana pekerjaan yang sedikit itu diyakini. Di  antara contoh yang terbit  darinya:

·        Seseorang syak di dalam sembahyangnya adakah ia telah tertinggal sesuatu perkara yang ia kena lakukan di dalam sembahyangnya seperti qunut dan sebagainya, maka
hendaklah ia sujud sahwi kerana asalnya ia tiada melakukannya.

·        Orang yang syak di dalam sembahyangnya tertinggal salah satu daripada rukunnya, maka wajib ia mengulangi rukun tersebut. Begitu juga orang syak ketika berwudhu', maka wajib ia mendatangkan (melakukan) semula perkara yang ia syak itu.

·        Seorang yang syak adakah ia telah membasuh dua atau tiga kali anggota wudhu'nya maka hendaklah (sunat) ia mengambil yang sedikit iaitu dua kali dan ditambah
dengan basuhan yang ketiga.

e.       (الأصل فى كل حادث تقدره بأقرب زمن) Asal bagi tiap-tiap kejadian dikira berdasarkan masa yang paling hampir sekali. Berdasarkan kaedah ini tersebut beberapa hukum,contohnya:

·        Seseorang yang melihat ada mani pada kainnya padahal ia tidak ingat samada ia bermimpi atau tidak ketika tidur, maka wajiblah ia mandi menurut pendapat yang sahih di sisi mazhab Syafie dan wajiblah ia mengulangi sembahyang yang dilakukannya selepas daripada tidur yang akhir sekali.

·        Seseorang yang mengambil wudhu' beberapa hari dari satu perigi dan dia sembahyang dengan wudhu' tersebut kemudian dia mendapati tikus mati di dalamnya maka, tidak wajib diqadhakan sembahyangnya kecuali ia rasa yakin berwudhuk dengan air yang najis.


f.        (الأصل فى الاشيأ الاباحة, حتى يدل الدليل على التحريم) Asal bagi sesuatu itu harus hingga ada dalil yang menunjukkan haram. Kaedah ini lahir berdasarkan hadis daripada Abi Darda’ yang diriwayatkan oleh Bazzar dan al-Tabrani:

ما أحل الله فهو حلال, وما حرم فهو حرام, وما سكت عنه فهوا عفو,فاقبلوا من الله عافيته, فان الله لك يكن ليسى شيئا
Bermaksud: Perkara yang telah dihalalkan oleh Allah SWT adalah halal, perkara yang diharamkannya itu adalah haram dan perkara yang didiamkan daripadanya adalah dimaafkan. Maka terimalah kamu kemaafan kerana Allah SWT tidak mungkin lupa terhadap sesuatu.

       Daripada kaedah tersebut terbit beberapa masalah:
·        Binatang yang tidak jelas atau samar-samar nas tentang haramnya, hukumnya adalah halal dimakan.

·        Tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang tidak diketahui nama dan hukumnya adalah halal dimakan

g.       (الأصل فى الكلام الحقيقة) Asal di dalam percakapan ialah hakikat. Berdasarkan kaedah ini terbentuk beberapa masalah dan hukum, contohnya:

·        Seseorang yang mewakafkan atau mewasiatkan sesuatu kepada anak-anaknya tidak termasuk cucunya menurut pendapat yang asah, kerana nama anak pada hakikatnya
ialah anak sejati.

·         Jikalau seseorang itu bersumpah tidak akan membeli, selepas  itu ia mewakilkan kepada orang lain supaya membeli, ia tidak wajib membayar kaffarah.h. (الأصل فى الأبضاع التحريم Kemaluan perempuan itu asalnya haram. Berdasarkan kaedah ini lahir  beberapa hukum dan masalah, contoh seseorang yang ingin berkahwin dengan perempuan yang dia tidak yakin sama ada perempuan itu mahramnya atau ajnabi, maka haram dia berkahwin dengannya, kerana berdasarkan pengharaman asalnya.
3.3   Kesusahan Membawa Kemudahan( المشقة تجلب التيسير )
Kaedah ini bermaksud , apabila terdapat sesuatu kesusahan atau kesulitan dalam menunaikan dan melaksanakan perintah Allah, maka perintah itu ringankan , tidak seperti asalnya. Kaedah ini berdasarkan dalil al-Qur’an dan hadis :
a)      Sebagaimana firman Allah:[13]

3 ߃Ìムª!$# ãNà6Î/ tó¡ãŠø9$# Ÿwur ߃ÌムãNà6Î/ uŽô£ãèø9$
Terjemahannya: (dengan ketetapan Yang demikian itu) Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan, dan ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran.


b)      Firman Allah lagi:[14]


Terjemahan: Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan (kepayahan)

c)      Hadis daripada Abu Hurairah yang diriwayat oleh Buhari dan Muslim :
إنما بعثتم ميسرين, ولم تبعثوا معسرين [15]
Terjemahan : Sesungguhnya kamu diutus untu memudahkan dan bukan diutus untuk menyusahkan.
          Berdasarkan kaedah ketiga tersebut, meletakkan bebanan itu menjadi kesukaran terhadap hamba-hamba, untuk itu kesusahan tersebut juga menjelaskan kepada kita bahawa agama Islam itu membawa konsep kemudahan terhadap umatnya dan member keringanan bukan kesusahan dan kesempitan. Walaupun begitu, mestilah terlebih dahulu menentukan musyaqqah atau kesusahan yang menjadi sebab keringanan.
       Walaupun pada zahirnya dalam syariat Islam dan kehidupan seharian manusia mempunyai taklif yang juga berbentuk musyaqqah atau kesusahan seperti: kewajipan mencari rezeki dengan sepenuh tenaga dan kewajipan menunaikan tuntutan agama, namun sebenarnya itu bukan merupakan satu musyaqqah bagi manusia.  Tuntutan taklif tersebut tidak dikira musyaqqah atau kesusahan kerana dari segi adat dan kebiasaaan tidak menjadi bebanan kepada manusia bahkan satu keperluan kepada mereka.  Antara lain juga dalam syariat terdapat kesusahan yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan. Untuk itu, kesusahan tersebut tidak boleh menjadi sebab untuk mewujudkan kemudahan atau keringanan atau rukhsah. Sekiranya dalam hal tersebut dan semua perkara diberi rukhsah, sudah pasti manusia tidak akan hidupsempurna. Contohnya, sekiranya mereka tidak berusaha dan gigih mencari rezeki, mereka akan kepapaan. Sedangkan mencari rezeki itu adalah wajib kemudian barulah berserah kepada Allah.[16]

3.3.1  Tujuan Musyaqqah
Pada dasarnya kaedah: Kesukaran membawa kemudahan mempunyai tujuan tertenu dan dengan memenuhi syarat tertentu iaitu:[17]
a.       Mushaqqah atau Kesukaran yang mendatangkan kesenangan atau keringanan ialah yang terkeluar daripada garis kesusahan biasa seperti tugas-tugas yang dibebankan itu amat
berat untuk dilaksanakan. Sehingga boleh membawa kepada kemudharatan kepada diri atau harta benda, jadi kesusahan atau kesukaran seperti ini boleh membawa kepada keringanan seperti puasa orang yang sakit boleh membawa kepada bahaya, maka syara' memberi kemudahan kepada pesakit untuk meninggalkannya tetapi ia wajib mengqhadakannya.

b.      Adapun mushaqqah atau kesusahan biasa yang tidak boleh dijadikan sebab bagi keringanan atau rukhsah . Iaitu kesusahan yang tidak membawa kemudaratan kepada diri dan jiwa. Contohnya berpuasa pada musim panas dan cuaca panas terik sepanjang hari, tidak boleh menjadi sebab digugurkan taklif atau mengambil rukhsah.

  3.3.2    Sebab-sebab Rukhsah
Menurut penelitian ulama’, terdapat beberapa sebab kesusahan yang dapat memberi keringanan terhadap perlaksanaan hukum syarak. Antara sebab atau rukhsah dalam melakukan ibadat dan lainnya terbahagi kepada tujuh perkara:[18]

·        Pertama: Musafir atau mengembara, maka hukum syara' mengharuskan qhasar sembahayang, meninggalkan puasa, menyapu khuf lebih daripada kadar sehari semalam dan menggugurkan fardu Jumaat.

·        Kedua:Penyakit, syara' telah memperuntukkan hukum rukhsah terhadap pesakit, antaranya: syara' telah mengharuskan ia bertayammum jika dikhuatiri penyakit itu
semakin melarat atau bertambah sakit yang mungkin boleh membawa kepada kemudharatan atau mati anggota badan, dan diharuskan kepadanya duduk atau berbaring semasa menunaikan sembahyang atau rukuk dan sujud secara isyarat. Begitu juga bagi orang yang beriktikf diharuskan ia keluar dari masjid dan menggantikan orang lain untuk mengerjakan ibadat haji, dan diharuskan berubat dengan menggunakan najis dan harus doktor melihat aurat pesakit semasa ia membuat rawatan dan pemeriksaan.

·         Ketiga: Paksaan, orang yang dipaksa dandiugut dengan sesuatu tindakakn yang boleh mengancam nyawa atau anggota badan seperti dipaksa supaya melafazkan perkataan kufur maka harus ia berlafaz dengannya, akan tetapi iman di hatinya tetap teguh kepada Allah.

·        Keempat: Terlupa,menjadi sesuatu sebab bagi hukum keringanan. Seperti mereka yang mati atau minum secara terlupa tidaklah membatalkan puasa.


·        Kelima: Kejahilan, juga termasuk di dalam keuzuran yang membawa kepada keringanan seperti seorang yang tidak tahu rakan kongsinya telah menjual sebahagian rumah yang ia miliki secara berkongsi maka syarak membenarkannya hukum syuf'ah di antara mereka berdua.
·       
Keenam: Umum al-Balwa (kesukaran dalam perkara)  juga termasuk di dalam sebab-sebab bagi keringanan seperti seseorang yang terkena penyakit dedas iaitu suatu penyakit yang mana pesakitnya selalu terkeluar air kencingnya, oleh itu dimaafkan ia sembahyang di dalam keadaan najis, begitu juga tahi burung yang meratai di dalam masjid dan di tempat-tempat tawaf, debu-debu jalan dan lain-lain lagi.

·         Ketujuh: Kekurangan, juga termasuk didalam kaedah ini seperti tidak dibebankan ke atas kanak-kanak(taklif) dan orang gila. Kaum perempuan tidak diwajibkan ke atasnya seperti sembahyang Jumaat, jihad dan diharuskan kepadanya memakai pakaian daripada sutera dan emas.
3.3.3   Pecahan Kaedah
          
           Daripada kaedah ini , terbentuk beberapa pecahan iaitu:[19]

a)      Sesuatu perkara apabila tersepit ia menjadi luas. Contohnya seorang wamita yang kehilangan walinya (tidak diketahui dimana dia berada, hidup atau mati) sedangkan tidak ada wali hakim ditempat itu, maka bolehlah ia melantik seorang lelaki sebagai wali tahkim bagi mengahwinkan dengan lelaki pilihannya. Selain itu, diharuskan perempuan yang ber’idah keluar rumah apabila keadaan mendesak seperti bekerja untuk saran hidup.

b)      Sesuatu perkara apabila menjadi luas maka ia akan menjadi sempit. Maksudnya apabila darurat telah telah menimpa seseorang atau jemaah, kalau beramal dengan hukum asal yang disyarakkan dalam keadaan biasa akan menyulitan dan membebankan mereka untu melaksanakannya, maka kerana itu diberi keringanan dan kemudahan keatas mereka selagi mana darurat itu masih wujud. Inilah makna “sesuatu perkara apabila tersepit akan menjadi luas”.  Tetapi apabila hilang darurat tersebut nescaya kembali hukum kepada asal ia disyariatkan. Inilah yang dimaksudkan “ apabila menjadi luas sesuatu perkara, maka ia akan sempit”.
3.4      Kemudaratan hendaklah dihapuskanالضرر يزال)  )
           Kaedah ini membawa pengertian bahawa kemudaratan itu harus dihilangkan dengan makna kemudaratan yang telah terjadi. Apabila keadaan demikian berlaku maka ia wajib dihilangkan. Kaedah ini juga membawa maksud sesuatu yang boleh mendatangkan bahaya mestilah dihapuskan dan perkara yang merbahaya itu juga hendaklah dihilangkan sama. Dalil asas kepada kaedah ini ialah sabda Rasulullah SAW :
لا ضرار ولا ضرار
Maksudnya : Tidak ada kemudaratan dan tidak memudaratkan.
            Justeru itu, tidak boleh sama sekali melakukan kerosakan dan kemudaratan terhadap diri sendiri, lebih-lebih lagi terhadap orang lain. Lantaran itulah dalam keadaan tersebut, ia wajib dihindarkan sama ada kemudaratan tersebut berkait dengan hak umum atau pun khusus. Sebagai rumusannya, seseorang insane itu tidak boleh sama sekali melakukan kemudaratan terhadap saudaranya dari sudut permulaan dan tidak boleh pada bahagiannya. Hal ini kerana dengan kemudaratan itu membawa erti menyertakan kerosakan kepada orang lain. Oleh itu, jumhur ulama’ menetapkan bahawa segala yang boleh memudaratkan kaum Muslim adalah wajib dijauhi. Selaras dengan kata-kata Imam al-Shatibi yang mengatakan bahawa sesungguhnya syariat itu diasaskan untuk membawa kemaslahatan kepada manusia.
3.4.1   Pecahan kaedah
Berdasarkan kaedah ini, terbahagi pula kepada beberapa bahagian dan cabang. Antaranya:[20]
a)      ) (الضرر لا يزال بااضرار kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan. Kaedah ini bermaksud, biarpun kemudaratan itu mesti dihilangkan, namun bukanlah dengan cara menimbulkan bahaya seperti itu juga. Apatah lagi jika lahir bahaya yang lebih besar. Justeru, melalui kaedah ini, kemudaratan itu tidak boleh sama sekali dihilangkan dengan kemudaratan juga. Hal ini kerana seandainya ia diharuskan, sudah tentulah ia bertentangan dengan kaedah asas iaitu   (الضرر يزال) . Justeru, kaedah pecahan tersebut telah membataskan kaedah asas sebelumnya. Kerana jika semua itu berlaku, tidak ada makna, bahkan menambahkan masalah yang lebih besar. Hukum-hukum furu’ yang lahir daripada kaedah ini ialah :

·        Tidak boleh seseorang yang dalam kelaparan mengambil makanan orang lain yang juga akan mati kebuluran sekiranya makananya diambil.
·        Doktor tidak boleh mengambil darah seseorang untuk ditambah kepada pesakit yang memerlukan darah, jika darah yang diambil menyebabkan pula orang itu tenat atau membawa kepada kematian.
·        Seseorang itu tidak boleh memotong jari tambahannya yang ada jika dibimbangi memudaratkannya.

b)      (الضرر الأشد يزال بالضرار الأخف  ) kemudaratan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih  ringan. Kaedah ini mempunyai kaitan dengan kaedah yang sebelumnya yang mana membawa maksud apabila terdapat dua kemudaratan dalam satu masa secara serentak, penyelesaiannya adalah kemudaratan yang lebih berat seharusnya dihilangkan dengan dikerjakan kemudaratan yang lebih ringan. Dalam keadaan lain, kaedah ini bermaksud sekiranya terdapat dua kemudaratan, atau apabila bertentangan antara dua kemudaratan, hendaklah diperhatikan mana yang lebih besar bahaya. Iaitu dengan dilaksanakan yang lebih kecil bahayanya dan dihindarkan yang lebih besar kemudaratannya. Hukum-hukum furu’ yang lahir daripada kaedah ini ialah :

·        Adanya hukum hudud untuk membendung kemudaratan yang lebih besar.
·        Membedah perut wanita yang mati dalam keadaan mengandung, jika dengan cara itu bayi dalam kandungannya itu dapat diselamatkan.
·        Seseorang boleh mendiamkan diri dan mencegah di dalam hati sahaja sebarang kemungkaran yang berlaku, sekiranya jika ditegah secara terang-terang bimbang akan membahayakannya.
·        Seseorang yang tiada pakaian menutup aurat untuk sembahyang, boleh sembahyang dengan pakaian sekadar yang termampu.

c)      درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح)) menolak kerosakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Kaedah ini memberi maksud, apabila bertembung antara perkara yang membawa kemaslahatan dan perkara yang membawa kepada kemudaratan, pelaksanaannya hendaklah diarahkan kepada mencegah kemudaratan. Oleh itu, usaha mencegah kerosakan lebih diutamakan daripada usaha untuk mendapat kebaikan yang sedikit. Hal ini kerana dibimbangi kerosakan tersebut akan merebak hinggalah menyebabkan lahirnya kemudaratan yang lebih besar. Firman Allah SWT : [21]
  
Maksudnya : Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang arak dan judi.  Katakanlah : Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.
Hukum-hukum furu’ yang lahir daripada kaedah ini ialah :
·        Menghapuskan iklan rokok untuk mencegah tabiat merokok yang lebih besar bahayanya adalah lebih baik daripada mendapat bayaran iklan yang sedikit.
·        Berbohong asalnya diharamkan, namun ia diharuskan jika untuk membawa kemaslahatan seperti mendamaikan dua pihak yang bertelagah.
·        Menyedut air ke dalam hidung sunat pada asalnya, namun bagi orang yang berpuasa adalah makruh kerana dibimbangi akan terbatal puasanya.

d)      يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام)) Ditanggung kemudaratan berbentuk khas untuk menolak kemudaratan berbentuk am. Kaedah ini ditinjau dari sudut keumuman pengkhususan kemudaratan dan bahaya. Berdasarkan kaedah ini, sesuatu masalah terpaksa dihadapi dengan mendatangkan sesuatu kemudaratan yang mana pada waktu itu hendaklah ditempuhi kemudaratan khusus bagi menghindarkan kemudaratan yang lebih umum. Hal ini kerana bahaya kemudaratan yang berbentuk khusus adalah kurang jika di bandingkan dengan kemudaratan yang berbentuk umum. Antara hukum-hukum furu’ yang lahir daripada kaedah ini ialah :

·        Ditegah doktor yang gila untuk mengubati pesakit dan hendaklah diletakkan di bawah kawalan dan penjagaan rapi.
·        Harus menahan golongan-golongan tertentu yang terlibat dalam menyebarkan fitnah dan ajaran sesat.
·         Harus menegah petani daripada menanam tanaman yang mempunyai unsur-unsur ganja dan candu serta yang boleh dijadikan bahan penyalahgunaan dadah, untuk memebendung bahaya dalam masyarakat.

e)      الضرر يدفع بقدر الامكان)) Kemudaratan dibendung semungkin yang dapat. Kaedah ini berasal daripada kaedah Usuliyyah yang berkaitan dengan skop kewajipan mencegah kemudaratan dan bahaya yang mana jika kemudaratan itu dapat dibendung seluruhnya, maka itulah yang terbaik. Namun, jika tidak termampu untuk berbuat demikian, maka lakukanlah sekadar yang termampu. Hal ini kerana taklif syarak itu dikenakan terhadap mukallaf adalah menurut kadar kemampuannya. Untuk itu, usaha untuk menyekat segala kemudaratan tersebut supaya tidak berlaku hendaklah diusahakan. Hukum-hukum furu’ yang lahir daripada kaedah ini ialah :
          
·        Usaha Abu Bakar al-Siddiq untuk mengumpul dan membukukan al-Quran supaya ia tidak hilang.
·        Umar al-Khattab mengambil tindakan membakar kedai arak agar tidak timbul masalah yang lebih besar.
·        Sekiranya mungkin dapat dicegah haiwan yang memekik atau berteriak dengan menggunakan suara atau sergahan, maka tidak perlulah menghindarkannya dengan tangan mahupun kayu.

f)        الضرر لا يكون قديما)) Kemudaratan yang terjadi tidak boleh dianggap telah lama terjadi. Syariat Islam tidak membezakan sedikit pun antara kemudaratan yang lama dengan yang baru sahaja berlaku, bahkan semuanya wajib di cegah dan dihilangkan. Justeru itulah kaedah ini merupakan kaedah pelengkap kepada kaedah asas yang sebelum ini. Selain itu, walaupun syariat memaafkan dan memberi kelonggaran terhadap berkekalan atau lama itu tidak ada sebarang kemudaratan padanya. Sebaliknya, jika terdapat padanya kemudaratan, walaupun ia telah lama berlaku, tetap wajib dihapuskan dan tidak ada beza dengan kemudaratan yang baru berlaku. Hukum-hukum furu’ yang lahir daripada kaedah ini ialah :

·        Diharuskan melarang doktor yang berpenyakit sawan daripada merawat pesakit, walaupun doktor tersebut telah mempunyai pengalaman yang lama dalam merawat pesakit.
·        Kiranya saluran longkang rumah seseorang itu mengalir di jalan umum dan mengganggu rang ramai, maka ia hendaklah dihapuskan walaupun telah lama berlaku.

3.5   Adat dijadikan hukum (  العادة محكّمة )
       Kaedah ini membawa maksud sesuatu adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum atau adat menentukan hukum. Untuk itu, para ulama’ menetapkan bahawa ‘uruf dan adat kebiasaan itu merupakan salah satu daripada sumber hukum dalam keadaan ketiadaan nas syarak. Namun, jika adat atau ‘uruf kebiasaan itu bercanggah dengan nas, ia ditolak serta merta. Sebagai contoh adat masyarakat Jahiliyyah yang mengharuskan anak lelaki mengahwini bekas isteri bapanya atau ibu tirinya.
        Berdasarkan pengertian adat dan ‘uruf, ada sedikit perselisihan dalam kalangan ulama’ untuk mentafsirkannya. Namun, ianya adalah perbezaan kecil sahaja sedangkan skop dan konsepnya adalah sama. Adat ialah apa yang menjadi kebiasaan orang ramai atau segolongan dari kalangan mereka. Ia merupakan perkara yang diulang-ulang menurut kebiasaan sesuatu golongan mengikut cara tertentu dan diterima sebagai logik. Menurut al-Jurjani, adat adalah sesuatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia. Apa yang penting ialah ia dapat diterima oleh akal manusia serta dilakukan secara berulang-ulang. ‘Uruf pula ialah perkara yang dapat diterima dan disenangi menurut perasaan manusia. Ia adalah perkara yang tetap dalam diri manusia dari segi akal dan diterima oleh tabiat semulajadi yang sejahtera. Untuk itu, ‘uruf ialah perkara yang selaras dengan perasaan dan tabiat manusia yang mana merangkumi perkataan dan perbuatan.
3.5. 1   Pecahan kaedah
                Berikut adalah pecahan yang terdapat dalam kaedah ini, antaranya:[22]
a)      انما تعتبر العادة اذا اطردت او غلبت ) ) Sesungguhnya adat yang diiktibar apabila berlaku berterusan atau kebiasaan dan lebih banyak berlaku. Adat kebiasaan yang diiktibar apabila ia berterusan berlaku. Justeru itu, adat kebiasaan berada pada kedudukan syarat. Sebaliknya, jika adat kebiasaan itu berlaku secara tidak berterusan, ia perlu kepada nas atau pun dalil untuk mengharuskannya. Dalam konteks tersebut, sekiranya apa yang berlaku itu jelas secara berterusan pada adat kebiasaan, yang berterusan itu dikira sebagai hukum. Untuk itu, jadilah kedudukan akad menurut apa yang berlaku pada adat kebiasaan. Hukum-hukum furu’ yang lahir daripada kaedah ini ialah :

·        Seseorang yang menyewa mesin jahit untuk menjahit pakaian, benang menjadi tanggungjawab siapa? Ada perselisihan pendapat dalam hal ini, dan menurut pendapat al-Rafi’i, perkara itu hendaklah dirujuk kepada adat kebiasaan. Apabila daripada adat kebiasaannya ada perselisihan, hendaklah ada penjelasan dan jika tiada maka akad sewa menyewa tersebut batal.

·        Seseorang yang melanggani majalah biasanya majalah tersebut sampai ke rumah setiap bulan. Untuk itu, apabila berlaku akad langganan, walaupun tanpa menyebut penghantaran, maka majalah tersebut secara langsungnya hendaklah dihantar. Jika tidak, pelanggan boleh menuntutnya.

b)      كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا فى اللغة يرجع فيه الى العرف )) Semua perkara yang dibawa oleh syarak berbentuk mutlak dan tiada dasar yang menjelaskannya daripada sudut syarak atau bahasa. Ia dikembalikan kepada uruf kebiasaan. Kaedah ini menjelaskan terdapat hukum yang ada ketepatannya dalam syarak, namun hanya secara mutlak sahaja. Ianya tidak ada sebarang penjelasan atau dalil syarak yang menjelaskannya. Oleh itu, ianya hendaklah dirujuk kepada adat kebiasaan. Antara hukum-hukum furu’ yang lahir daripada kaedah ini ialah :

·        Berkaitan waktu dan tempoh haid serta kadarnya.
·        Berkaitan tempat penyimpanan yang sepatutnya dalam kes berkaitan dengan hukum hudud jenayah mencuri.

c)      تعارض العرف العام والخاص )) Berlaku pertentangan antara ‘uruf umum dan ‘uruf khas. ‘uruf am ialah adat kebiasaan yang berlaku dalam kalangan semua umat Islam di seluruh Negara Islam dan ianya member kesan kepada hukum. Manakala ‘uruf khas pula ialah adat kebiasaan yang hanya berlaku  dalam kalangan sesetengah negara umat Islam sahaja dan ia juga member kesan kepada hukum. Hukum-hukum furu’ yang lahir daripada kaedah ini ialah :

·        Seseorang itu menggunakan barang orang lain tanpa akad. Namun, menurut adat kebiasanaan penggunaannya, pengguna mestilah menjelaskan bayaran. Justeru, pengguna wajib membayarnya kerana dikira terkenal dalam masyarakat.
·        Seseorang bapa menghantar anaknya untuk belajar al-Quran untuk satu tempoh. Selepas itu berlaku perselisihan antara bapa dan guru berkaitan dengan upah mengajar. Jadi, perkara ini dihukum dengan member upah menurut adat kebiasaan sesebuah kawasan tersebut.

d)    ( تترك الحقيقة) Hakikat ditinggalkan dengan ada petunjuk menurut adat Kadang kala sesuatu perkara itu mempunyai pengertian yang berbeza. Satunya membawa pengertian hakiki, dan satu lagi membawa pengertian majazi. Namun, pengertian majazi adalah lebih meluas digunakan dalam kebiasaan hidup bermasyarakat. Oleh itu, berdasarkan kaedah ini, pengertian yang hakiki diketepikan dan pengertian majazi itu boleh dijadikan hujah untuk diamalkan. Hukum-hukum furu’ yang lahir daripada kaedah ini ialah :
             
·        Seseorang membeli barang dengan membayar deposit sahaja. Namun, sebelum ia mengambilnya, harga telah naik. Penjual tidak boleh membatalkan jual beli tersebut atau menjualkan barang tersebut kepada orang lain dengan alas an jual beli belum terlaksana sepenuhnya. Adat kebiasaanya ialah setelah dibayar sebahagian daripada jumlah harga barang, maka akad jualan telah pun terlaksana.


4.      Kesimpulan

Sebagai kesimpulannya, qawa’id fiqhiyyah(kaedah fiqh) ialah suatu kaedah dalam undang-undang Islam yang disusun oleh para ulama’ untuk menjadi asas untuk memahami dan mengembangkan fiqh Islam tentang kaedah-kaedah hukum. Kalau tidak wujud kaedah ini, maka hukum-hukum fiqh akan merupakan hukum-hukum furu’ yang terpisah-pisah dan kadang-kadang pada zahirnya boleh menimbulkan pertentangan antara satu sama lain tanpa dasar-dasar yang dipegang dalam pemikiran, yang menerangkan alasan-alasan konkrit, yang menentukan arah perundangan.
Walaubagaimanapun, kaedah fiqh tidak merangkumi semua masalah, dalam situasi tertentu kaedah fiqh ini tidak sesuai dipakai. Justeru itu, para ulama’ mentakrifkan kaedah fiqh ini sebagai kaedah yang bersifat majoriti atau aglabiyyah. Atas dasar itulah, para fuqaha’ tidak mengharuskan para hakim ketika membuat penghakiman bergantung atau berpegang sepenuhnya kepada kaedah-kaedah yang dinyatakan tanpa merujuk kepada nas lain yang bersifat khas atau ‘am yang mencakupi kes itu, ini kerana kaedah fiqh ini walaubagaimana bernilai dan diambil pakai dalam perlaksanaan hukum sekalipun, ia tetap mempunyai masalah-masalah yang dikecualikan.
Dalam erti kata lain, kaedah fiqh ini mestilah disokong dengan nas-nas lain bagi menentukan sesuatu perkara itu, sama ada ia dibolehkan atau tidak. Sungguhpun kaedah fiqh ini sifatnya tidak menyeluruh, namun ia tidak bererti akan mengurangkan nilai ilmiyahnya. Ini kerana terdapat di dalam kaedah-kaedah itu suatu gambaran-gambaran yang menarik berkaitan prinsip-prinsip fiqh yang umum yang membuka landasan-landasan prinsip itu daripada segi teorinya,
Bahkan, kaedah fiqh ini memantapkan hukum-hukum cabang yang amali dengan beberapa kaedah yang menjelaskan illah atau sebab hukum pada setiap kelompok hukum furu’ ini. Kaedah ini juga mengumpulkan hukum-hukum cabang di bawah satu kaedah walaupun berlainan tajuk dan babnya.

Senarai Rujukan

Al-Quran al-Karim

Abdul Latif  Muda dan Rosmawati Ali. 1997. Pengantar Usul Fiqh. Kuala Lumpur : Ilham Abate                                               
           Enteprise.

Abdul Latif  Muda dan Rosmawati Ali. 2000. Perbahasan Kaedah-kaedah Fiqh. Kuala Lumpur
           : Pustaka Salam Sdn. Bhd.

Jalaluddin Abdul Rahman as-Suyuti. 2004. Kaedah-kaedah Hukum Islam Mazhab Shafi’. Kuala  
           Lumpur : Crescent News (K.L) Sdn. Bhd.

Mohd Qary Abd Ghapar. 2003. Qawaid Fiqhiyyah. Mesir : Al-Azhar Media Enterprise.

Muhammad Salih bin Ahmad. 1998. Al-Qawaid al-Fiqhiyyah. Kuala Lumpur : Pustaka Haji
             Abdul Majid.

Mustafa Ahmad al-Zarqa’. 1998. Al-madkhal al-Fiqhu al-‘Ammu. Damshik : Dar al-Qalam.

Muhammad Idris Abdur Rauf  al-Marbawi.1990. Kamus Marbawi. Cet. 2. Kuala Lumpur : Darul
            Nu’man


[1] Mustafa Ahmad al-Zarqa’, 1998, hlm 965.
[2] Muhammad Idris al-Marbawi. Kamus Marbawi. Jilid 2. Hlm 146.
[3] Abdul Latif Muda dan Rosmawati Ali, 2000, hlm 4.
[4] Muhammad Salih bin Ahmad, 1998,  hlm 565.
[5] Abdul Latif Muda dan Rosmawati Ali, 2000, hlm 6.
[6] Muhammad Salih bin Ahmad, 1998, hlm 566.
[7]Abdul Latif Muda dan Rosmawati Ali, 2000, hlm 7.
[8]Abdul Latif Muda dan Rosmawati Ali, 2000, hlm 10.
[9]Abdul Latif Muda dan Rosmawati Ali, 2000, hlm 9.
[10]  Abdul Latif Muda dan  Rosmawati Ali, 2000, hlm 29.
[11] Muhammad Salih bin Ahmad, 1998, hlm 577.
[12] Abdul Latif Muda dan  Rosmawati Ali, 1997, hlm 294.
[13] Al-Qur’an, Surah al-Baqarah, 2 : ayat 185.
[14] Al-Qur’an, Surah al-Maaidah, 5 : ayat 6.
[15] Riwayat Buhari dan Muslim.
[16] Abdul Latif Muda dan  Rosmawati Ali, 1997, hlm 298.
[17] Abdul Latif Muda dan  Rosmawati Ali, 1997, hlm 299.
[18] Mohd Qary Abd Ghapar, 2003, 38.
[19] Muhammad Salih bin Ahmad, 1998, hlm 606.
[20] Abdul Latif  Muda dan Rosmawati Ali, 2000, hlm 412.
[21] Surah al-Baqarah 2: 219
[22] Abdul Latif  Muda dan Rosmawati Ali, 2000, hlm 452.

21 comments:

 1. ni adalah hasil tugasan ana bersama seorang kawan...

  ReplyDelete
 2. terima kasih atas perkongsian ilmu..izin untuk kongsi

  ReplyDelete
 3. jazakallah atas perkongsian ilmu.. :)

  ReplyDelete
 4. Azim~ Minta izin copy

  ReplyDelete
 5. sy copy ye. terima kasih atas ringkasan ini.

  ReplyDelete
 6. assalamualaikum, saya mintak izin copy ye .

  ReplyDelete
 7. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 8. saya nak mintak tolong saya ada assignment tentang hukum ni, saya nak tahu dari segi maksud, huraian, sumber asal,hukum furuq,hadith. Ni hukumnya,
  1. Iza Ijtimaa Assabab Wal Ghururu Wal Mubasharah Quddimat Al-Mubasyarah.

  ReplyDelete
 9. assalammualaikum...mohon izin copy

  ReplyDelete