Thursday, January 16, 2014

Muhammad dan Kaum Yahudi Madinah : satu perbandingan Teks Kitab Sirat Rasul Allah karangan Ibnu Ishaq dengan Kitab al-Maghazi karangan al-Waqidi.Artikel ini adalah berkaitan anggapan penulis terhadap hasil karya  2 orang tokoh besar Islam berdasarkan hasil karya masing-masing iaitu Ibnu Ishaq dan al-waqidi berdasarkan kompilasi kitab sirat rasul Allah dan kitab al-maghazi secara amnya. Biografi ibnu ishaq diperoleh daripada Ibnu hisyam yang merupakan insan yang telah diberi keizinan oleh ibn ishaq terhadap karyanya.  Dalam masa yang sama, ismail K. Poonawal  yakin terhadap salama ibn al-Fadl bahawa karya ibnu ishaq yang asal berbeza dengan karya ibnu ishaq daripad Ibnu Hisyam . hal ini kerana terdapat perbezaan dengan akrya asal yang ditulis dengan kertas papyrus dan karya daripada ibnu hisyam itu telah di ditambah baik berdasarkan Muhammad Ibn Humayd Ibn Hayyan al-Razi yang te;lah digunapakai oleh al-tabari dalam meriwyatkan hadis kehidupan Rasulullah dan telah dijadikan kompilasi kitab tarikh al-rusul wa al-muluk.
            Bagi al-Waqidi pula, bukti-bukti telah menunjukkan bahawa kitab tersebut telah dikembangkan oleh al-Waqidi sendiri  dari awal hinggalah akhir  yang mana telah menghasilkan kronologi setiap peristiwa yang berlaku dan telah dibincangkan. Namun begitu ibnu hisyam dan  abnu al-thalji membuat rujukan sirah dengan menggunakan kedua-dua karya daripada ibnu ishaq dan al-Waqidi. Dalam persoalan ini Ibn Hisyam telah menggunakan kedua-dua karya tersebut buat pertama kalinya dan menggunakan istilah sirah-maghazi.
 Pendekatan moden untuk Sira-maghazi telah disalah tafsir dalam proses menilai kandungan bagi maklumat tentang kehidupan Nabi, namun justifikasi dan  pendekatan awal dalam memhami sirah nabi adalah berdasarkan hadis yang sahih. Namun begitu, pendekatan tersebut tetap menyebabkan berlakunya perbezaan pendapat dan  banyak kontroversi mengenai peristiwa sejarah dalam hadis-hadis dan perlu kepada pentafsiran. Para ulama lebih cenderung mengasingkan tradisi dan mengkaji tentang isi tersurat dan tersirat yang terdapat di dalam hadis-hadis yang telah diperoleh berdasarkan perkataan yang samar-samar maknanya.

Menurut Sira-maghazi, apabila Muhammad berpindah ke Madinah untuk melarikan diri dari azab Mekah beliau mendapati bahawa banyak masyarakat Yahudi telah menetap di bandar itu.Walaupun Muhammad mencetuskan peperangan kerap menentang pagan Arab, ia adalah melalui penaklukan orang-orang Yahudi yang mungkin dan pihak berkuasa ditubuhkan dalam kesusasteraan ini. Akibatnya, kepercayaan Yahudi digantikan oleh yang Islam. Gambaran pembangkang Muhammad kepada orang-orang Yahudi membuat Sira-maghazi satu gabungan sejarah keselamatan dan saga Arab. Subjek hubungan Muhammad dengan orang-orang Yahudi Madinah telah menerima banyak perhatian daripada para ulama kerana isu-isu perbalahan yang terlibat. Penting dalamkonteks artikel ini adalah cara di mana sejarah moden telah menggunakan riwayat biografi Nabi oleh al-Waqidi untuk mentafsirkan apa yang telah datang yang dikenali sebagai "Perlembagaan Madinah," yang dimasukkan ke dalam Sira Ibn Ishaq.

Dalam usaha untuk menghargai sifat kesusasteraan ini pengarang telah menjalankan kajian kes bahan berkenaan Muhammad dan Madaniah orang-orang Yahudi dalam sastera biografi Nabi. Dengan menggunakan kaedah analisis teks perbandingan, pengarang telah disiasat perbezaan di antara kedua-dua kompilasi, Kitab Sirat rasul Allah dan Kitab al-maghazi, dari segi tema, sumber-sumber, kronologi, dan gaya, untuk menentukan sama ada dan tafsiran sejauh manakah Ibn Ishaq kehidupan Rasulullah saw berbeza daripada al-Waqidi.

            Dalam penyusunan, al-Waqidi dan Ibn Ishaq  berbeza dari segi gaya dan cara mentafsir sirah Nabi menurut karya tertentu. Adalah menarik untuk diperhatikan bahawa tidak seperti
Ibn Ishaq, al-Waqidi tidak menghadirkan pembaca dengan cerita-cerita daripada kelahiran Nabi, penghijrahan, atau kematian. Namun, ia tidak betul untuk berhujah bahawa ini adalah kerana al-Waqidi adalah tidak bersifat tepat dalam menafsirkan sirah Nabi. Al-Waqidi tidak hanya menyampaikan perkara-perkara lain, seperti pelbagai perjanjian yang disimpulkan oleh Nabi, tetapi juga menceritakan perjanjian di Hudaibiyah, pemusnahan al-'Uzza, dan haji

         Walaupun banyak daripada perawi yang dipetik oleh Ibn Ishaq juga disebut oleh al- Waqidi dalam tradisi Kitab al-maghazi, yang disampaikan pada pihak berkuasa Ibn Ishaq sendiri tidak boleh didapati. Tradisi-tradisi yang digunakan oleh al-Waqidi (kecuali dalam hal tradisi dalam bentuk asbab al-nuzul, yang biasanya dirujuk kepada pihak berkuasa Abu Hurairah atau Ibn Abbas) secara amnya dibentangkan sebagai rantaian yang lebih tetap berkuasa, atau isnad, dan amat tradisional yang dinyatakan. Mereka jarang meliputi kembali ke Nabi Muhammad saw, yang sama seperti ia telah di hari al-Waqidi, dan pada amnya berakhir di peringkat Tabiiin, pengganti kepada sahabat Nabi.

          Walau bagaimanapun, sama ada al-Waqidi adalah semata-mata menyatakan semula apa telah pun menyatakan oleh Ibn Ishaq, atau sama ada dia mampu untuk membawa tafsiran baru data penting dalam kehidupan Rasulullah saw. Misalnya bahan-bahan yang penting di mana kedua-dua kompilasi adalah terdiri  daripada dokumen puisi dan petikan Al-Quran tetapi kebanyakannya semua cerita popular dan tradisi. Dalam kajian kes menunjukkan bahawa dalam beberapa siri peperangan turut disertai oleh kaum Ansar dan Muhajirin, namun tidak bagi kaum munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay. Bahkan, delepas Islam memerintah Madinah . kaum Yahudi tetap menjadi musuh dalaman walaupun telah diberi peluang untuk hidup bersama-sama orang islam dalam Madinah.

Adakah Muhammad mempunyai kuasa untuk membuat apa-apa keputusan, dan boleh orang-orang Yahudi boleh hidup dengan sewajarnya? Menurut Ibn Ishaq, ia akan kelihatan demikian. Ibn Ishaq menunjukkan kepada kita bahawa orang-orang Yahudi sebenarnya dibenarkan Muhammad untuk mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti komuniti mereka semasa beberapa bulan pertama selepas ketibaan beliau di Madinah. Oleh itu, Ibn Ishaq menunjukkan Muhammad menjatuhkan hukuman ke atas pasangan Yahudi berzina, meningkatkan nilai harga darah Bani Quraizah sama Bani Nadir, dan menjadi yang terlibat dalam hujah-hujah agama dengan puak-puak Yahudi. Suatu analisis boleh dibuat secara relatif, hampir tidak boleh dilihat dalam teks al-Waqidi, ditunjukkan. Ibn Ishaq menunjukkan bahawa usaha Nabi Muhammad memberi peluang kepada kaum Yahudi untuk hidup bermasyarakat dengan umat Islam di Madinah sebagai suatu usaha yang betul dan benar.

Malangnya, aktiviti yang membawa kepada konflik agama yang banyak antara kedua-dua bangsa Islam dan  Yahudi yang terang-terang menolak Muhammad. Seseorang itu melihat Nabi Muhammad sendiri berpaling daripada Orang-orang Yahudi dengan tanda simbolik menukar kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah. Tetapi kemenangan yang diberi Allah Muhammad di Badar membawa Muhammad berinteraksi dengan  orang-orang Yahudi secara zahir. Kerana sesungguhnya kemenangan Islam seperti itu menunjukkan bahawa Tuhan berada di sisinya. Dan menunjukkan  keyakinan Muhammad terhadap Allah, Ibn Ishaq menceritakan bagaimana orang-orang Yahudi, dalam menolak Nabi, mengisytiharkan, "Wahai Muhammad, anda seolah-olah berfikir bahawa kita adalah orang-orang anda."

           Sebaliknya, al-Waqidi hampir tidak merujuk kepada kontroversi agama yang timbul antara Muhammad dan orang-orang Yahudi. Isu Qiblat  dielakkan, dan al-Waqidi tidak menyebut Muhammad memberi keputusan mengenai pasangan Yahudi yang berzina atau campur tangan untuk menyesuaikan nilai darah yang melibatkan kaum Yahudi. Menurut al-Waqidi, orang-orang Yahudi Madinah secara amnya hidup sebagai masyarakat yang bebas dalam Madinah, dan tanggapan orang-orang Yahudi yang hidup sebagai ummah dengan umat Islam, di bawah rahmat bersama Allah, atau perlindungan Allah, tidak pernah dipertimbangkan.

Menurut al-Waqidi, Muhammad yang dikehendaki untuk mengadakan satu perjanjian dengan semua orang-orang Madinah dengan Aus, Khazraj, dan orang-orang yang memeluk agama Islam di satu pihak, dan dengan orang-orang yang tidak menukar pegangan, seperti orang-orang Arab pagan dan orang-orang Yahudi. Al-Waqidi menyediakan maklumat bertulis dan perjanjian langsung antara Muhammad dan orang-orang Yahudi. Dia mendakwa bahawa Muhammad sebenarnya menyimpulkan satu perjanjian dengan orang-orang Yahudi tidak lama lagi selepas masuk ke dalam dengan Madinah.

             Al-Waqidi juga memberitahu kita perjanjian yang kedua, yang telah ditubuhkan antara Muhammad dan orang-orang Yahudi (Bani Nadir dan Bani Quraizah) apabila kedua mendekatinya untuk mengadu syarat-syarat yang mengancam keselamatan . Menariknya, secara tradisinya  walaupun memberitahu kita tentang perjanjian itu seperti tidak dipatuhi sepenuhnyadi rumah Ramlah binti al-Harith. Adalah signifikan bahawa al-Waqidi tidak pernah bersekutu ini perjanjian dengan Perlembagaan  Madinah atau mana-mana bahagiannya sebagaimana yang dipetik oleh Ibn Ishaq. Bahawa perjanjian sebenarnya wujud Walau bagaimanapun, antara Bani Quraizah dan Muhammad, yang ditunjukkan oleh al-Waqidi di dalam bukunya berkenaan keengganan Bani Quraizah untuk membantu Bani Nadir apabila Bani Nadir sedang dikepung oleh Muhammad dan memberitahu beliau bagaimana Bani Quraizah telah dipinjamkan umat Islam bakul dan penyodok mereka sebagai persediaan untuk peperangan.

            Sebaliknya ini dapat dilihat dengan lebih jelas apabila contoh-contoh khusus dianalisis dalam konteks mereka yang lebih besar, seperti karya kedua-dua penulis berkenaan serbuan pada Bani Qainuqa’,Bani Nadir, dan serbuan ke atas Bani Quraizah. Peristiwa-peristiwa  ini membentuk satu unit di dalam kerangka struktur yang maghazi dan menyatakan Muhammad menjalankan hubungan dengan orang-orang Yahudi Madinah. Walaupun puak-puak ini yang adalah orang-orang Yahudi yang hanya di Madinah, mereka sudah tentu yang paling penting, dan Muhammad digambarkan sebagai telah bertanggungjawab membawa kepada pengusiran dan kemusnahan mereka disebabkan khianat dengan kerajaan Islam Madinah. Cara ini berlaku diterangkan berbeza oleh Ibn Ishaq dan al-Waqidi.

Bandingkan cara kedua-dua penulis ini mengingati peristiwa-peristiwa yang membawa kepada serbuan itu pada Bani Qainuqa’ oleh umat Islam. Menurut Ibn Ishaq, perang Badr telah mencapai kemenangan, dan Tuhan itu telah menunjukkan kepada orang-orang Yahudi bahawa Muhammad adalah Rasul-Nya pilih. Sudah tiba masanya untuk Muhammad untuk mengingatkan orang-orang Yahudi perjanjian mereka dengan Tuhan dan menuntut supaya mereka mengiktiraf beliau sebagai Rasul akhir zaman, namun orang-orang Yahudi enggan untuk mematuhi permintaannya sehingga Nabi Muhammad menyerang mereka. Menurut Ibn Ishaq, Yahudi Bani Qainuqa’ tidak diserang kerana mereka telah melanggar perjanjian tetapi kerana mereka telah menolak mesej daripada Allah.

         Tetapi dengan menimbangkan tafsiran al-Waqidi, seperti biasa, beliau memulakan serbuan ke atas Bani Qainuqa’ dengan tarikh serbuan itu, yang menyatakan bahawa ia berlaku dalam pertengahan Syawal. Seperti biasa, dia membuat kesimpulan bab dengan satu kenyataan yang telah kiri yang bertanggungjawab Madinah semasa ketiadaan Rasulullah saw. Pada ketika ini, ia adalah Abu Lubaba. Al-Waqidi memberitahu pembaca bahawa tidak lama selepas memasuki Madinah, Muhammad telah membuat satu perjanjian dengan orang-orang Yahudi, menawarkan kepada mereka keselamatan sebagai balasan kepada kesetiaan politik mereka. Orang-orang Yahudi telah membuatkan berlakunya serangan Islam terhadap mereka akibat mencabuli perjanjian dengan Muhammad. Ia akan muncul bahawa keganasan yang bermula dengan insiden kecil di pasaran, di mana seorang Yahudi menghina seorang wanita Arab. Peristiwa tersebut telah membuatkan umat Islam berasa marah dan merasakan Kaum Yahudi perlu diberi pengajaran kerana telah melanggar perjanjian yang telah dibuat.

           Selain itu juga, terdapat lain-lain perbezaan yang ketara antara kedua-dua penyampai.Al-Waqidi memperkenalkan dua tema baru ke dalam episod ini, yang dalam teks Ibn Ishaq hadir hanya dalam peristiwa  serbuan ke atas Bani Nadir. Sifat kepura-puraan Abdullah bin Ubay dan hukuman oleh buangan untuk golongan yang dikenakan ke atas orang-orang Yahudi selepas tangkapan secara bersenjata mereka. Tradisi tambahan ini membawa satu dimensi baru kepada cerita Bani Qainuqa’ oleh al-Waqidi, dari peringkat ini awal-awal lagi, menggambarkan Abdullah bin Ubay sebagai munafik, dan kita lihat pengarang mengeksploitasi pengulangan untuk menubuhkan Sifat-sifat ini. Justifikasi bagi apa-apa pengulangan adalah berdasarkan pemahaman bahawa tradisi-tradisi, pada hakikatnya oleh itu boleh diletakkan di mana-mana jua secara kemahuan atau berulang. Sudah tentu, mengetahui bahawa Bani Qainuqa’ telah dibuang membuat satu lagi didamaikan kepada gagasan ini apabila Bani Nadir kemudiannya dikeluarkan dari Madinah.

             Jika seseorang memandang lebih berhati-hati di naratif, ternyata bahawa penekanan yang diberikan kepada peristiwa-peristiwa oleh al-Waqidi juga berbeza daripada yang diberikan oleh Ibn Ishaq. Oleh itu, dalam perbincangan tradisi mengenai pengagihan Nabi di kalangan Muhajirin tanah Bani Nadir, versi Ibn Ishaq menggambarkan Nabi sebagai autokratik pemimpin yang tanpa ragu-ragu memberikan tanah yang diperolehi kepada orang-orang sendiri, kerana ia Tuhan sendiri yang menubuhkan bahawa tanah yang diambil tanpa daya harta Nabi, dan dengan itu, lanjutan daripada itu, Nabi mempunyai hak untuk membahagi-bahagikan di kalangan sesiapa saja yang dia mahu.

            Walau bagaimanapun, dalam al-Waqidi, Muhammad digambarkan sebagai pemimpin yang bersifat baik hati dan berjiwa mulia disisi pandangan rakyat dan masyarakat. Ini dilihat dalam al-Waqidi tafsiran keputusan untuk berpindah keluar dari Madinah dalam peperangan umat Islam Uhud, dan kemudian dalam keputusan untuk membina parit semasa peperangan Khandaq. Dalam menyampaikan karya ini mengenai tanah Bani Nadir, al-Waqidi bukan sahaja menyediakan pembaca dengan beberapa tradisi mengenai penggunaan tanah itu untuk memberikan tanah kepada Muhajirin sahaja, dan untuk mengecualikan semua tetapi dua orang miskin di kalangan Ansar.

             Sekali lagi, menurut al-Waqidi, Muhammad bertindak selepas berunding dengan masyarakat.Menurut pandangan al-Waqidi, Ansar telah dianggap sebagai satu penghormatan untuk Muhajirin  untuk tinggal bersama mereka di rumah masing-masing dari masa mereka mula-mula tiba di Madinah. Apabila Allah telah memberikan Muhammad tanah Bani Nadir, yang telah ditangkap tanpa menggunakan senjata, Muhammad telah memanggil Ansar bersama-sama dan menawarkan mereka berkongsi dalam harta, dalam kes Muhajirin akan terus tinggal di rumah masing-masing, atau hak untuk mengekalkan rumah masing-masing untuk mereka dengan membiarkan Muhajirin sahaja berkongsi harta Bani Nadir

             Sesetengah tradisi yang hampir tidak disebut oleh Ibn Ishaq mahir dinyatakan oleh al-Waqidi dan diperluaskan, pengarang percaya, bagi maksud menyediakan sejenis hiburan. Satu contoh adalah kisah Nabbata. Ibn Ishaq memberitahu pembaca bahawa Yahudi tunggal telah dilaksanakan, dan bahawa dia dibunuh kerana telah melakukan beberapa jenayah yang tidak dinyatakan. Al-Waqidi memberikan bukan sahaja dia nama tetapi juga kesalahan yang tepat. Nabbata telah diyakinkan oleh suaminya dan menjadi halangan besar dari atas kubu mereka ke atas tentera Islam di bawah-sangat cara dengan mana mereka sebelum ini telah cuba untuk membunuh Nabi. Salah satu umat Islam telah dibunuh akibat peristiwa tersebut.

Ibn Ishaq dan al-Waqidi berbeza mengenai kronologi pembunuhan Sallam ibn Abil-Huqayq juga. Al-Waqidi percaya tarikh peristiwa tersebut berlaku pada   pada bulan Zulhijjah dalam tahun Hijrah 4, dan mengatakan bahawa Sallam ibn Abil-Huqayq telah dibunuh semasa serbuan pada Bani Nadir. Sebaliknya, Ibn Ishaq mengatakan tempat-tempat pembunuhan itu tidak lama lagi selepas al-Pertempuran Ahzab, membayangkan bahawa sallam ibn Abil-Huqayq telah dihukum kerana menyertai pihak Mekah dalam serangan mereka ke atas Medina. Selain itu, Ibn Ishaq menjelaskan pembunuhan itu dengan merujuk kepada konflik dan persaingan yang wujud antara Aus dan Khazraj.

             Sekali lagi, dengan menyediakan maklumat lanjut, al-Waqidi mencadangkan bahawa dia adalah lebih bermaklumat. Kedua-dua riwayat bersetuju mengenai yang histeria ketawa yang Nabbata menghadapi pengetahuan akan berlaku peristiwa tersebut.  Kadang-kadang tradisi yang berbeza dipanggil semula. Sebagai contoh, al-Waqidi memperkenalkan Abu Lubaba melalui tradisi yang menerangkan tingkah lakunya walaupun sebelum perang Uhud dan berkaitan butir-butir tentang sikap degil dan ingkar perintah ke arah Nabi, termasuk keengganan untuk memberikan kelompok tarikh pertama kepada Nabi Muhammad saw, supaya beliau dapat menyerahkannya kepada anak yatim, dan kemudian terus kepada anak yatim sebagai balasan bagi kelompok yang serupa dalam syurga.

Dalam peristiwa ini al-Waqidi memperkatakan tentang  Abu Lubaba yang terkenal dengan  pengkhianatannya terhadap Allah dan Muhammad apabila dia pergi untuk menghasut Bani Quraizah. Tradisi yang mungkin membuat impak yang lebih besar, bagaimanapun, adalah salah satu peristiwa tabg jelas member kesan jelas kepada Islam. Ibn Ishaq berkaitan tradisi ini dalam peristiwa  pertempuran pertempuran Ahzab, menunjukkan kemarahan Saad bin Muaz dan permusuhan Bani Quraizah, yang sejak sebelum kedatangan Islam, bergabung dengan beliau terhadap lawannya, walaupun apabila mereka menentang  orang Yahudi Bani Quraizah

             Lebih penting lagi, sementara pengaruh Al-Quran adalah jelas dalam cara Ibn Ishaq dan al-Waqidi setiap menggunakan motif dan cara penguraian dalam arya masing-masing tetap menjadi keutamaan . Untuk melihat petikan individu Al-Quran sebagai inspirasi untuk tradisi khususnya mengenai Nabi yang digunakan dalam Sirah-maghazi dan pengarang percaya, akan menjadi tidak betul. Tradisi mengenai Nabi seolah-olah mempunyai asal-usul dan evolusi mereka sendiri. Yang menghubungkan tradisi ini dengan petikan Al-Quran adalah satu sifat Sira-maghazi. Tetapi hubungan ini bergantung kepada yang berkenaan pengumpul dan pengkaji sirah  yang memilih petikan itu menurut yang patut tafsiran yang unik kehidupan Nabi.

           Akhir sekali, pengarang ingin menekankan bahawa genre Sira-maghazi bukan suatu pengumpulan keliru bahan-bahan tradisional, sebagai bahan utama sekali mahu kita percaya terhadap proses memahami sirah Nabi. Ibn Ishaq dan al-Waqidi tidak mengatakan perkara yang sama, tetapi kita sebagai pembaca akan menghargai bahan ini hanya jika kita cuba untuk memahami kerja setiap penulis sebagai kenyataan penting yang berbeza dari setiap orang lain.


Dalam proses menentukan dan memahami sirah nabi yang sebenar, segala karya yang telah dihasilkan sebelumnya perlu dijadikan rujukan kerana karya tersebut  berdasarkan sumber asas dan utama atau dalam erti kata lain sebagai sumber primer. Perkara ini penting dalam proses kita mengumpul data biografi diri Rasulullah semenjak kelahiran sehinggalah wafat kerana setiap apa yang berkaitan dengan Rasulullah penting untuk kita umat Islam mengetahuinya dengan lebih jelas supaya keimanan kita sebagai umat Islam semakin bertambah.


#ini hanya terjemahan yg dilakukan oleh penulis berdasarkan teks Inggeris

No comments:

Post a Comment